Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Hoe we overeenkomen om met elkaar om te gaan

ALGEMENE & GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN EYEVESTOR BV

NOVEMBER 2023

DOEL EN INLEIDING VAN DIT DOCUMENT

Dit document dient om je als gebruiker te informeren over de gebruiksrechten van de Software as a Service (SaaS) die Eyevestor B.V. (hierna: "Eyevestor") online aanbiedt. Welke rechten en plichten jij (gebruiker) en wij (Eyevestor) hebben. Een gebruiker is iedereen die zich aanmeldt op het Eyevestor platform.

Het is belangrijk dat je dit document leest voordat je deze voorwaarden accepteert. Zoals alle algemene- en gebruiksvoorwaarden bevat dit document juridische termen, paragrafen en nieuwe termen. We hebben met zorg geprobeerd een zo duidelijk mogelijk document op te stellen.

Al onze diensten, overeenkomsten en voorwaarden zijn samengevoegd in dit document (behalve het Privacybeleid en de Disclaimer omdat ze hun eigen documenten verdienen en het belangrijk is dat je er ook kennis van neemt op: www.eyevestor.com in de voettekst).

Voordat je een gebruikersprofiel op www.eyevestor.com kunt maken en gebruiken, is het noodzakelijk dat je akkoord gaat met deze algemene- en gebruiksvoorwaarden en bewust ben van ons prijsmodel (te vinden op onze website: pricing voor bedrijven en pricing voor investeerders).

Boven het artikel vind je een samenvatting van het artikel


Samenvatting artikel 1: DEFINITIES

 1. Begrippenlijst van toepassing op deze algemene- en gebruiksvoorwaarden.

1. DEFINITIES

Eyevestor biedt een moderne digitale oplossing voor wat al eeuwenlang analoog mogelijk is.

In deze digitale omgeving kunnen ondernemingen een juridische structuur opzetten (eyeventure) en deze op een volledig transparante manier gedigitaliseerde effecten (eyecons) beheren en uitgeven aan geregistreerde gebruikers als houders van de effecten (eyecons). Door middel van meerdere type transacties kan de gehele levenscyclus van de juridische structuur aan verschillende type eyeconrekeninghouders bediend worden, die, onder omstandigheden, onderlinge transacties kunnen uitvoeren.

Effecten betreffen alle voor crowdfunding toegelaten financiële instrumenten zoals aandelen, certificaten of converteerbare leningen die wel of niet op een later moment veilig kunnen worden verhandeld of verkocht op een digitaal prikbord en die in waarde kunnen stijgen of dalen en mogelijk een periodiek dividend kunnen opleveren.

Om duidelijk te maken hoe we dit hebben ingericht en onder welke voorwaarden we werken, hanteren we de volgende definities, volgens onze werkprincipes. De lijst staat in alfabetische volgorde en moet daarom volledig worden gelezen om de logica te begrijpen. Die van gebruiker, eyecon, eyeventure, eyeconhouder en begunstigde zijn in ieder geval veel en op iedere gebruiker van toepassing, ook veel bij eerdere begrippen.

Belangrijkste definities:

 • Begunstigde (beneficiary): Een uiteindelijk begunstigde die de uiteindelijke en juridische eigenaar van de rekening is.
 • Eyecon(s): de digitale eenheden uitgegeven door eyeventures. Een eyecon is altijd een digitale afspiegeling van (een deel van) een bestaand juridisch financieel instrument, een zekerheid of een economisch recht. In alle gevallen is een eyecon geen afgeleide van een bestaand juridisch financieel instrument, een effect of een economisch recht. De eyecon is altijd de kleinst mogelijke eenheid.
 • Eyeconhouder/rekeninghouder/vestor: de gebruiker die één of meer rekeningen heeft in één of meerdere eyeventures met of zonder eyecons in de rekening.
 • Eyeventure: de online omgeving die door een gebruiker is opgezet op het Eyevestor platform.
 • Gebruiker(s): iedere natuurlijke of rechtspersoon (die minstens 18 jaar oud is) die deze algemene- en gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
 • Rekening: de eyeconrekening (het eyeconrekeningnummer) dat de gebruiker als eyeconhouder heeft binnen een eyeventure waarin transacties plaatsvinden en al dan niet eyecons aangehouden worden. Een gebruiker kan meerdere eyeconrekeningen hebben binnen één of meerdere eyeventures.

Definities op alfabetische volgorde:

 • Abonnementskosten: het bedrag dat een eyeventure aan Eyevestor B.V. betaalt voor het gebruik van onze Software as a Service. Is te vinden in: Pricing.
 • Algemene- & gebruiksvoorwaarden: de algemene- & gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.
 • Begunstigde (beneficiary): Een uiteindelijk begunstigde die de uiteindelijke en juridische eigenaar van de rekening is.
 • Betalingspartner of Payment Service Provider: Externe partner via welke betalingen worden gedaan.
  • Online Payment Platform (OPP) is de handelsnaam van Online Payment Platform B.V. OPP is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50124498 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het vergunningenregister waarin OPP is opgenomen, vind je op de website van DNB en bij de Europese Bankautoriteit. OPP is gevestigd aan de Kanaalweg 1 2628 EB in Delft. Betalingen via OPP gebeuren via de stichting online betalingen. Voor gebruikers zijn zowel de consumentenvoorwaarden als de verkopersvoorwaarden van toepassing.
 • Dividend: de uit te keren winst zoals bepaald door de eyeventure. Dividenden kunnen worden betaald in contanten (geld gestort op je bankrekening), in producten, diensten of in eyecons; allemaal zoals bepaald en vastgelegd door de eyeventure.
 • ECO (Eyeventure Community Offering) transactie: uitgifte en/of emissie van eyecons door een eyeventure voor de verkoop aan gebruikers met toegang tot de eyeventure.
 • ECSPR (European Crowdfunding Service Provider Regulation): Europese Crowdfundingverordening(ECSPR). De AFM toetst of de Nederlandse partijen voldoen aan de vereisten en de doelstelling van de ECSPR. De ECSPR is van toepassing op crowdfundingdienstverleners die bedrijfsfinancieringsbelangstellingen van beleggers en projecteigenaren matchen, via het faciliteren van het verstrekken van leningen en/of het plaatsen van effecten zonder plaatsingsgarantie (inclusief het ontvangen en doorgeven van de orders). De ECSPR is niet van toepassing op financiering van consumenten en crowdfunding-aanbiedingen met een tegenwaarde van meer dan 5 miljoen euro, berekend over een periode van twaalf maanden. Hiervoor gelden andere regels. Eyevestor heeft een licentie om crowdfundingdiensten aan te bieden onder de ECSP-verordening. Eyevestor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 32000017.
 • Effect: elke rechtsvorm van verwisselbaar, verhandelbaar (financieel) instrument dat een bepaald soort monetaire waarde heeft. Het vertegenwoordigt een eigendomspositie of recht om te zetten in een eigendomspositie.
 • Escrow (rekening): het aanhouden van ontvangen gelden bewaard als derdengelden waarbij doorbetaling plaatsvindt als aan vooraf gedefinieerde voorwaarden gedaan wordt door de verkoper.
 • Eyecon(s): de digitale eenheden uitgegeven door eyeventures. Een eyecon is altijd een digitale afspiegeling van (een deel van) een bestaand juridisch financieel instrument, een zekerheid of een economisch recht. In alle gevallen is een eyecon geen afgeleide van een bestaand juridisch financieel instrument, een effect of een economisch recht. De eyecon is altijd de kleinst mogelijke eenheid.
 • Eyeconhouder/rekeninghouder: de gebruiker die één of meer rekeningen heeft in één of meerdere eyeventures met of zonder eyecons in de rekening.
 • Eyecon Governance Check: de Eyecon Governance Check is een formele (wettelijke) procedure van Eyevestor om aan de ECSPR vereisten te voldoen en daarmee de juridische en ledentype opzet van de eyeventure en gerelateerde entiteiten en overeenkomsten en hun effect als eyecons te valideren.
 • Eyecon Issuance Check: de Eyecon Issuance Check is een formele(wettelijke) procedure van Eyevestor waar bepaald wordt door validatie of de uitgifte van eyecons plaats mag vinden. De validatie betreft juridische geborgenheid tot uitgifte.
 • Eyecon-overeenkomst: elke overeenkomst tussen twee gebruikers die elektronisch tot stand komt binnen de eyeventure-omgeving. Dit is ofwel een overeenkomst tussen een eyeventure en een rekeninghouder voor de uitgifte van nieuwe eyecons, een aankoop van bestaande eyecons of een overeenkomst tussen gebruikers voor de overdracht van bestaande eyecons. Eyevestor is geen partij bij deze overeenkomst.
 • Eyeventure: de online omgeving die door een gebruiker is opgezet op het Eyevestor platform.
 • Eyeventure-overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Eyevestor en een gebruiker als projecteigenaar voor het opzetten van een eyeventure en waarop deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 • Eyeventure voorwaarden: de voorwaarden opgesteld door de eyeventure en welke online zichtbaar is in de eyeventure, met betrekking tot de eyeventure en de rekeninghouders van de eyeventure. In geval van tegenstrijdigheid tussen eyeventure voorwaarden en deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze algemene- & gebruiksvoorwaarden.
 • Eyevestor: Eyevestor B.V., gevestigd aan de Europalaan 100, 3526KS te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67783309. Eyevestor B.V. is onderdeel van Eyevestor Holding B.V. Eyevestor Holding B.V. is onderdeel van Eyevestor Coöperatie U.A.
 • Eyevestor-platform: het online social en transactie SaaS (Software as a Service) platform opgezet door Eyevestor met de oplossingen die we ontwikkel(d)en voor eyeventures en hun gebruikers.
 • Gebruiker(s): iedere natuurlijke of rechtspersoon (die minstens 18 jaar oud is) die deze algemene- en gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
 • Gebruiksvoorwaarden: de overeenkomst die tussen de gebruiker en Eyevestor tot stand komt door de gebruiker te registreren als rekeninghouder en waarop deze algemene & gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 • Gebruikersrollen: Een gebruiker als bezoeker, Als Eyeventure, als Vestor (eyeconhouder), Partner, als Inner Circle of Super-admin.
 • Inner Circle: de lijst van gebruikers waar mogelijke belangenverstrengeling van toepassing kan zijn. Eyevestor Inner Circle-gebruikers bestaan uit Eyevestor-collega's, bestuursleden en andere gerelateerde belanghebbenden die mogelijk posities hebben in eyeventures. Hun posities zijn te vinden op de Inner Circle pagina op het Eyevestor platform.
 • KIIS (Key Investment Information Sheet): blad met essentiële beleggersinformatie die de projecteigenaar dient in te vullen bij livegang van een publieke ECO.
 • Koper/verkoper: gebruikers die eyecons van een eyeventure kopen of verkopen.
 • Live: een eyeventure moet live gaan voordat hij eyecons kan uitgeven, eyecons kan overdragen of eyecons kan kopen en verkopen. Het live proces bevriest het aantal eyecons, het juridische tabblad (Legal) en het tabblad met ledentypen (Member type).
 • Organisatie: een rechtspersoon, maatschap, bedrijf, instelling of vereniging geregistreerd als een eyeventure.
 • Overige kosten: kosten in verband met diensten die zijn afgenomen van Eyevestor, een Eyevestor Partner of door Eyevestor of een eyeventure aangestelde derden.
 • Partners/Sharefunding® Partner: Een Partner is een externe professional die de eyeventure adviseert en ondersteunt bij het gebruik van het Eyevestor platform en het proces rondom sharefunden.
 • Prikbord: Het prikbord is de omgeving binnen de eyeventure waar de kopers en verkopers hun belangstelling kunnen adverteren voor het kopen of verkopen van eyecons.
 • Projecteigenaar: een natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, die gemachtigd is als gebruiker namens een organisatie en die de eyeventure beheert. Dit kan een toegewezen derde partij zijn.
 • Rekening: de eyeconrekening (het rekeningnummer) dat de gebruiker als eyeconhouder heeft binnen een eyeventure waarin transacties plaatsvinden en het al dan niet aanhouden van eyecons. Een gebruiker kan meerdere rekeningen hebben binnen één of meerdere eyeventures.
 • Rekeningtype/Member (lid)type: aan elke rekening wordt een rekeningtype/Member type toegewezen door de eyeventure-beheerder. Aan elk rekeningtype zijn verschillende regels en voorwaarden gekoppeld die door de eyeventure zijn opgesteld en die te vinden zijn in de ledentypetabel (member types tab) van de eyeventure.
 • Transactie: een bilaterale eyecon-overeenkomst die eyecons van de ene rekening naar de andere rekening verplaatst.
 • Transactiekosten: (i) het bedrag dat aan de verkoper, koper of beide in rekening wordt gebracht voor het sluiten van een eyecon-overeenkomst, (ii) het bedrag dat Eyevestor in rekening brengt voor de verwerking van dividenden of andere vormen van betaling van economische rechten aan eyeconhouders. Een succestransactie is een afgeronde transactie waarbij een debet en credit van eyecons plaatsvond.
 • Transfer (een transactietype): een overdracht van eyecons van een eyeventure naar een eyeconhouder waarbij geen betaling wordt gedaan via het platform en in uitvoering is van een al bestaande overeenkomst.
 • Vestor (eyeconhouder/rekeninghouder): Een eyevestor term voor een gebruiker die een eyeconhouder is in één of meer eyeventures.
 • Wft: Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.


Samenvatting artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Eyevestor en elke gebruiker.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Eyevestor en elke gebruiker.


Samenvatting artikel 3: ALGEMEEN OVER HOE EYEVESTOR WERKT
 1. Eyevestor biedt organisaties de mogelijkheid om hun vermogen te digitaliseren en mensen te betrekken bij de organisatie.
 2. Gebruikers kunnen investeren in eyeventures op basis van verschillende motieven.
 3. Eyeventures hebben communicatiemogelijkheden in het platform.
 4. Gebruikers en eyeventures hebben toegang tot bepaalde transactietypes en een prikbord voor het sluiten van overeenkomsten binnen vastgestelde regels.

3. ALGEMEEN OVER HOE EYEVESTOR WERKT

Eyevestor geeft organisaties meer mogelijkheden met eigen vermogen en iedereen die betrokken is of wil zijn bij de organisatie mogelijkheden geven om te participeren, te investeren. Via Eyevestor versterken organisaties hun relaties met hun stakeholders door effecten van hun organisatie te digitaliseren in de vorm van eyecons in een eyeventure. Hier ligt de primaire focus op de uitgevende bedrijven. Potentiële beleggers kunnen deelnemen in eyeventures die hen aanspreken om redenen van algemeen draagvlak, maatschappelijke impact en/of financieel rendement. Een projecteigenaar maakt rekeningen aan voor zijn bestaande en nieuwe eyeconhouders. Eyeventures hebben in-platform communicatiemogelijkheden via de community.

Zowel de eyeventure als de rekeninghouders hebben toegang tot bepaalde transactietypes en het prikbord van de eyeventure (indien opengesteld door de eyeventure) waar bilaterale eyecon-overeenkomsten kunnen worden gesloten binnen eyeventure gestelde member-type regels en voorwaarden.

 1. Eyevestor geeft op geen enkele manier advies of meningen. Zo wordt er geen advies gegeven met betrekking tot: een investering, een eyecon-overeenkomst, de prijs, de waardering de voorwaarden of regels die door een eyeventure worden gesteld. Eyevestor geeft geen mening over de status van een eyeventure en de risico's verbonden aan het aangaan van een transactie in een eyeventure. Niets van wat Eyevestor zegt, moet ooit worden opgevat als advies, inclusief financierings- of beleggingsadvies.
 2. De gebruiker wordt verzocht om het deelnameproces te voltooien en de deelname per e-mail te bevestigen, waarna de registratie definitief is. Wanneer de gebruiker op het platform wordt aangemaakt, wordt tegelijkertijd een begunstigde aangemaakt. Een gebruiker kan zichzelf als gebruiker alleen verwijderen zolang er geen positie is of geen succestransactie is uitgevoerd.
 3. Eén persoon mag slechts één gebruikersprofiel maken, uitzonderingen daargelaten.
 4. Een Inner Circle gebruiker mag geen projecteigenaar zijn. Een Inner Circle gebruiker wordt getoond op de Inner Circle pagina wanneer deze investeert in een eyeventure. Inner Circle gebruikers mogen enkel investeren tegen gelijke voorwaarden als andere crowdfundingbeleggers.
 5. Een gebruiker heeft één of meer begunstigden gekoppeld aan één of meer rekeningen in één of meerdere eyeventures.
 6. Registratie is alleen mogelijk als deze algemene- en gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd. De Registratie leidt tot het tot stand komen van gebruiksvoorwaarden tussen Eyevestor en de gebruiker.
 7. Zodra de registratie is voltooid, kan een gebruiker één of meer eyeventures maken en/ of een vestor worden.
 8. Zodra een eyeventure is gemaakt, moet een geverifieerde begunstigde worden gekoppeld voordat hij live kan gaan.
 9. Afhankelijk van de voorwaarden die een eyeventure stelt, kan een gebruiker een eyeventure vragen om een rekening aan te maken voor de gebruiker of kan een gebruiker rechtstreeks investeren.
 10. Nadat een eyeventure een rekening heeft aangemaakt voor een (potentiële) eyeconhouder, krijgt de nieuwe gebruiker toegang tot zijn of haar rekening.
 11. Bovendien krijgt een rekeninghouder in een eyeventure de gebruiker toegang in de eyeventure community.
 12. Een eyeventure dient zich te houden aan verplichte velden en verificaties van Eyevestor en waarop deze algemene- & gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 13. Een eyeventure kan slechts meer dan 20 rekeningen hebben of de keuze krijgen om (semi-)publiek te gaan na een succesvolle Eyecon Governance Check.
 14. Een gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat een gebruiker een eyeventure of een rekening in een eyeventure heeft geopend voor het verkrijgen van eyecons. Een beslissing tot betaling, en uitvoering van een transactie en/of eyecon-overeenkomst, valt geheel onder de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
 15. Binnen een eyeventure zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot het gebruik van de eyeventure-omgeving en met betrekking tot kopen en verkopen. Hieronder vallen de rechten en plichten die gelden ten aanzien van de vestor, de eyecon en het rekening- (leden)type. Deze rechten en plichten worden onder meer bepaald door de zekerheid waarop de betreffende eyecon is gebaseerd, door eventuele (notariële) documenten, wettelijke voorwaarden en voorschriften met betrekking tot de eyeventure en de door eyeventure toegepaste overeenkomsten, voorwaarden en/of reglementen zoals uiteengezet in de tabbladen Juridisch (Legal) en Ledentypen (Member types).
 16. Eyeventures kunnen bestaande effecten digitaliseren of nieuwe juridische effecten uitgeven en digitaliseren. Voor het juridisch sluiten van een transactie kunnen bepaalde leveringsverplichtingen van toepassing zijn, zoals een factuur of de uitvoering van een (notariële) akte. De gebruiker wordt per eyeventure geïnformeerd hoe aan deze formele leveringseisen moet worden voldaan.


Samenvatting artikel 4: IK BEN WIE IK BEN
 1. Gebruikers en begunstigden moeten zich identificeren, hun e-mail bevestigen en mogelijk extra informatie verstrekken.
 2. Eyevestor kan aanvullende verificatie vragen.
 3. Gebruikers moeten hun profiel up-to-date houden.
 4. In geval van overlijden of juridische problemen, moeten Eyevestor op de hoogte worden gesteld.

4. IK BEN WIE IK BEN

 1. Als gebruiker en als een begunstigde moet je je identificeren. Dit doe je in eerste instantie door je e-mail te bevestigen. Later in het proces, en afhankelijk van je acties, moet je ook je bankrekening bevestigen als een tegenrekening en tevens je mobiele telefoonnummer verifiëren. Begunstigden nemen ook persoons- en adresgegevens op als onderdeel van de identiteitsverificatie.
 2. Onder bepaalde omstandigheden behoudt Eyevestor het recht om aanvullende persoonlijke verificatie van je te vragen. Niet exclusief, kan dit iDin-verificatie of een geldige kopie van je identiteitsbewijs of paspoort vereisen. Of wanneer je als rechtspersoon opereert om ons een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te bezorgen.
 3. Het kan ook zijn dat we meer informatie van je nodig hebben. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat we een bron van herkomst formulier nodig hebben of dat we een verklaring omtrent gedrag of een antecendentenverklaring van je vragen.
 4. Als wij van mening zijn dat je je onvoldoende hebt geïdentificeerd of dat je niet voldoende of tijdig meewerkt, behouden wij ons het recht voor om je gebruiker (tijdelijk) te blokkeren of te annuleren. Het is aan de gebruiker/begunstigde om te bewijzen dat de gebruiker/begunstigde is wie hij/zij zegt dat hij/zij is.
 5. Wanneer jij je bankrekening bevestigt, kunnen we je vragen een betaling uit te voeren als onderdeel van het verificatieproces of om te betalen voor gerelateerde kosten.
 6. Eyevestor zal te allen tijde voldoen aan de toepasselijke AVG wet- en regelgeving voor het vastleggen en beheren van persoonsgegevens.
 7. Wijzigingen in je profiel zijn jouw verantwoordelijkheid en moeten, indien van toepassing, ook binnen 24 uur worden aangepast.
 8. Wij streven ernaar dat iedere gebruiker zijn/haar profiel zoveel mogelijk personaliseert, maar maken er geen verplichting van, tenzij vereist voor bepaalde handelingen op Eyevestor of vereist door een eyeventure.
 9. In het geval van overlijden verwachten we zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen daarna, formeel op de hoogte te worden gesteld door diegenen die bevoegd zijn om je rechten als gebruiker in dit onverhoopte geval uit te oefenen. Voordat we de gebruiker aan iemand anders overdragen, moeten we het nodige bewijs en de instructies ontvangen om binnen redelijke grenzen te handelen.
 10. Totdat we kennisnemen van je overlijden, zullen we waarschijnlijk doorgaan met het uitvoeren van instructies en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die voortvloeien uit die instructies.
 11. Als we er zelf achter komen dat je bent overleden, hebben we het recht om je gebruiker op te schorten totdat we formeel op de hoogte zijn gesteld. Als er kosten zijn voor onze medewerking, of wij kosten ontvangen van derden behouden wij ons het recht voor deze in redelijkheid aan je erfgenamen in rekening te brengen.
 12. In geval van faillissement, beslaglegging of andere juridische lasten tegen je (rechts)persoon dien je ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. We behouden ons dan het recht voor om instructies op te volgen of op te leggen, je eyecon-posities te bevriezen totdat er duidelijkheid is, om je gebruiker en alle bijbehorende rechten op te schorten en/of om je gebruiker te beëindigen. Wij zullen in redelijkheid onze medewerking verlenen, maar behouden ons ook het recht voor bijbehorende kosten in rekening te brengen.


Samenvatting artikel 5: REGELGEVING EN RISICO'S
 1. Eyevestor is onder toezicht en streeft naar naleving van regelgeving.
 2. Betalingen via Eyevestor kunnen escrow-rekeningen gebruiken.
 3. Gebruikers moeten de beleggerservaringstoets afleggen en hun risico's spreiden.
 4. Eyevestor geeft geen beleggingsadvies en waarschuwt voor de risico's van investeren.
 5. Projecteigenaren moeten voldoen aan wet- en regelgeving en zijn verantwoordelijk voor informatieverstrekking.
 6. Eyevestor informeert investeerders over onregelmatigheden en herroepingsmogelijkheden.

5. REGELGEVING EN RISICO'S

 1. Eyevestor is een Software as a Service platform. Eyevestor staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Eyevestor heeft een licentie om crowdfundingdiensten aan te bieden onder de ECSP-verordening. Eyevestor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 32000017. Eyevestor doet er alles aan om een omgeving te bieden om ervoor te zorgen dat eyevestor, eyeventures en vestors voldoen aan de ECSPR-voorschriften.
 2. Voor betalingen via Eyevestor wordt, in gevallen, een escrow rekening gebruikt zoals beschreven in deze algemene- & gebruiksvoorwaarden. Alle escrow-rekeningen zijn onafhankelijk van Eyevestor en de gebruikers, ten behoeve van de gebruikers. Betaalde en ingehouden transactiekosten op de escrow-rekeningen komen ten goede aan Eyevestor B.V.
 3. De gebruiker zal slechts een verantwoord deel van zijn of haar vrij belegbaar vermogen te koop aanbieden en/of investeren in eyeventures. Om te kunnen investeren zal de gebruiker een beleggerservaringstoets moeten afleggen, in overeenstemming met ECSPR.
 4. De gebruiker zal zijn of haar risico's spreiden door beleggingen over meerdere eyecons, instrumenten en activaklassen te verdelen om risico's te minimaliseren.
 5. De gebruiker die wordt gekwalificeerd als niet-ervaren belegger door middel van de beleggerservaringstoets heeft 4 kalenderdagen de tijd om zijn belegging in te trekken als de transactie een ECO-type is. De bedenktijd is niet toepasselijk op direct sales of transfers.
 6. De gebruiker is zich ervan bewust dat Eyevestor geen beleggingsadvies verstrekt. De op Eyevestor getoonde eyeventures zijn uitdrukkelijk geen aanraders van Eyevestor. De gebruiker maakt zijn of haar eigen beoordeling en investeringsbeslissing, al dan niet met behulp van een adviseur.
 7. Een belegger moet zich bewust zijn van waar hij/zij in investeert en begrijpen dat:
  1. Beleggen in eyecons, die telkens, per eyeventure, een ander financieel instrument kunnen vertegenwoordigen, riskant is en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen.
  2. Een belegger slechts een conservatief deel van zijn/haar vrij belegbaar vermogen in een eyeventure belegt.
  3. Het lang kan duren voordat er eventueel rendement gemaakt kan worden.
  4. Het verstandig is om te diversifiëren binnen je beleggingsportefeuille omdat er niet altijd liquiditeit is in de eyecons waarin wordt belegd.
  5. De gepresenteerde informatie mogelijk niet is gevalideerd door professionele derden.
  6. Voor elke investering die wordt gedaan, moet de belegger grondig onderzoek uitvoeren voordat hij/zij investeert en de belegger zal de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de investeringsbeslissing.
 8. De eyeventure moet zich volledig bewust zijn van het beoogde doel en mogelijke risico's afwegen bij het opzetten van een eyeventure, inclusief de kosten en vergoedingen die ermee gemoeid zijn, het verstrekken van eyecons en wettelijke en morele verplichtingen aan vestors. Het is raadzaam om de juiste adviseurs in te schakelen. Eyevestor werkt nauw samen met – gespecialiseerde – Sharefunding® Partners die relevante diensten aanbieden. Partners zijn te vinden op de website.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de projecteigenaar om toe te zien op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese Crowdfundingverordening (ECSPR) en andere gedelegeerde wetgevingen. Zo ook met een specifieke focus op de Wft, de Vrijstellingsregeling, haar zorgplicht en prospectusplicht en alle andere wettelijke en reglementaire verplichtingen in dat kader, in verband met de oprichting en het beheer van een eyeventure. Meer informatie is te vinden op de website van de AFM.
 10. De projecteigenaar kan worden gewezen op fouten, omissies of onjuistheden in het blad met essentiële beleggingsinformatie (KIIS). Als die aanvulling of correctie niet direct wordt toegepast, pauzeert Eyevestor de ECO totdat het blad is aangevuld of gecorrigeerd voor een periode van ten hoogste 30 kalenderdagen. Na de 30 kalenderdagen wordt de ECO geannuleerd.
 11. Eyevestor stelt vestors die een beleggingsaanbod hebben gedaan of een blijk van interesse hebben gegeven onmiddellijk in kennis van de vastgestelde onregelmatigheden, de stappen die Eyevestor heeft ondernomen en zal ondernemen over genoemde onregelmatigheden en de mogelijkheid om hun beleggingsaanbod of blijk van interesse te herroepen.
 12. Eyevestor wijst de projecteigenaar erop dat er gedurende de ECO, rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat beleggers en eyeconhouders de investeringen kunnen herroepen na aanzienlijke wijzigingen aan het blad met essentiële beleggersinformatie. De projecteigenaar gaat ermee akkoord voldoende cash liquiditeit aan te houden om, indien mogelijk, aan deze herroepingen te voldoen. Eyevestor heeft geen invloed op of controle over de gedane investeringen en zodoende ook geen invloed op of controle over herroepingen.


Samenvatting artikel 6: GOED BESTUUR EN GOVERNANCE
 1. Goed bestuur en normen en waarden zijn essentieel voor de organisaties op het platform.
 2. Eyevestor behoudt zich het recht voor gebruikers te adviseren en te blokkeren als goed bestuur niet wordt nageleefd.
 3. Eyeventures moeten aan governance-vereisten voldoen.
 4. Verschillende controles waarborgen naleving van wet- en regelgeving.

6. GOED BESTUUR EN GOVERNANCE

 1. Goed bestuur van een organisatie beschermt de belangen van stakeholders, aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders en bedrijven.
 2. Eyevestor streeft naar een humanitaire aanpak en dit omvat bilaterale, onderlinge verhoudingen en persoonlijke verantwoordelijkheden. Behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden; communiceer op de manier waarop je wilt dat met jou gecommuniceerd wordt; meld wat je graag gemeld zou willen hebben; informeer jezelf over waar je op wilt letten; doe alleen wat je jezelf ook wilt aandoen. Goed bestuur draait om normen, waarden en beschaafd gedrag, waarbij beschaafd gedrag alles te maken heeft met normen en waarden. We vertrouwen op goed bestuur en governance door elke gebruiker. De eyeventures omvatten ook de naleving van wettelijke, morele, gemeenschaps- en platformverplichtingen.
 3. Wij behouden ons het recht voor om gebruikers te adviseren over goed bestuur en indien nodig gebruikers (incl. projecteigenaren en eyeventures) te blokkeren als wij van mening zijn dat goed bestuur en governance niet worden nageleefd of dat eyevestor en haar gebruikers schade kunnen ondervinden.
 4. Eyeventures zijn verplicht om te voldoen aan hun eigen governance-vereisten zoals uiteengezet in hun juridische documentatie. Eyevestor kan aanvullende vereisten van goed bestuur eisen, wanneer we het geschikt achten voor het bredere belang van Eyevestor en haar gebruikers en de vestors in de eyeventure.
 5. De Eyecon Governance en Eyecon Issuance Checks verzekeren zowel Eyevestor als de projecteigenaar als de belegger van een eyeventure dat de eyeventure volledig in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.
 6. De KIIS (Key Investment Information Sheet of (blad met essentiële beleggersinformatie)is een essentieel onderdeel van de livegang van eyeventures om met een sharefundingronde publiek te staan op het Platform, als bedoeld onder crowdfundingaanbieding.
 7. Eyevestor zal een Inner Circle lijst bijhouden waarin duidelijk na te lezen is wie er intieme kennis hebben van welke Eyeventures op het platform. Ook zullen de posities van deze personen af te lezen zijn uit de lijst. Dit wordt gedaan in uitvoering van de ECSPR en Wft om handelen met voorkennis tegen te gaan en transparantie vanuit Eyevestor te bevorderen.


Samenvatting artikel 7: PRIVACYVERKLARING
 1. Eyevestor verwerkt persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en het privacybeleid.

7. PRIVACYVERKLARING

 1. Eyevestor verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals verder beschreven in het privacybeleid dat beschikbaar is via de Eyevestor-website. Het privacybeleid is een zeer belangrijk onderdeel van dealgemene- en gebruiksvoorwaarden. Door de algemene- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, wordt het privacybeleid ook geaccepteerd.
Samenvatting artikel 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM
 1. De website en het platform zijn auteursrechtelijk beschermd.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De Eyevestor website en het Eyevestor-platform zijn auteursrechtelijk beschermd. Eyevestor Holding B.V., heeft een meerderheidsbelang in Eyevestor en bezit deze rechten, met uitzondering van de rechten met betrekking tot de geplaatste gegevens met betrekking tot de eyeventure. Het is niet toegestaan geschreven gegevens, inhoud, video's of afbeeldingen op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Eyevestor, gebruikers of eyeventures.


Samenvatting artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID
 1. Eyevestor is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie of problemen met de verspreiding van informatie.
 2. Teksten op Eyevestor vertegenwoordigen de mening van de projecteigenaren en niet van Eyevestor.
 3. Aansprakelijkheid van Eyevestor is beperkt.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Eyevestor besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en tijdigheid van de gegevens op het Eyevestor-platform. Onnauwkeurigheden en omissies worden voorkomen. Eyevestor is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of verbonden aan de verspreiding van informatie via de website. Eyevestor is evenmin verantwoordelijk voor storingen of onderbrekingen van (of fouten of vertragingen in) de levering van informatie of diensten door Eyevestor of door de organisaties op het Eyevestor-platform.
 2. De teksten die op Eyevestor worden geplaatst met betrekking tot eyeventures vertegenwoordigen alleen de mening van de projecteigenaren en hun organisaties zelf en niet die van Eyevestor. Eyevestor biedt de software en infrastructuur, maar spreekt zich niet uit over de kans op succes van een eyeventure of de risico's verbonden aan het doen van een investering of het aangaan van een eyecon-overeenkomst. Eyevestor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onverwacht tegenvallende resultaten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor – een beslissing tot het doen van een investering is dan ook geheel voor rekening en risico van de koper.
 3. De aansprakelijkheid van Eyevestor is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor, maar nooit tot meer dan voor het bedrag ter waarde waarvan Eyevestor daarmee samenhangende betalingen heeft ontvangen. Eyevestor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval verloren winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade. Bestuurders of andere wettelijke vertegenwoordigers van Eyevestor zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade.
 4. Eyevestor heeft het recht om de inhoud van Eyevestor, met inbegrip van deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.


Samenvatting artikel 10: DUUR, OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST
 1. De gebruiksvoorwaarden zijn voor onbepaalde tijd.
 2. Eyevestor kan de overeenkomst beëindigen en verplichtingen opschorten onder bepaalde omstandigheden.
 3. Gebruikers mogen Eyevestor niet misbruiken voor ongepaste doeleinden.

10. DUUR, OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

 1. De Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Eyevestor kan de Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder per e-mail) beëindigen en haar verplichtingen opschorten wanneer:
  1. De gebruiker niet, niet tijdig of onvolledig aan zijn verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden voldoet en na te zijn gedagvaard en een termijn van minimaal 7 werkdagen heeft gekregen om alsnog aan zijn verplichting te voldoen, in verzuim blijft;
  2. Eyevestor zich na het sluiten van de Gebruiksvoorwaarden bewust wordt van feiten of omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden niet zal nakomen;
  3. Zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken om de Gebruiksvoorwaarden na te komen of redelijkerwijs niet van Eyevestor kan worden verwacht de Gebruiksvoorwaarden ongewijzigd te handhaven;
  4. Gebruiker onrechtmatig informatie op het Eyevestor-platform of andere media heeft geplaatst;
  5. De gebruiker faillissement heeft aangevraagd, een verzoek tot surseance van betaling heeft gedaan of een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is ingediend ten aanzien van de gebruiker;
  6. Er een wettelijke verplichting is om dit te doen.
  7. Eventueel ter beoordeling van Eyevestor, als daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld in verband met wettelijke bepalingen en/of er mogelijk sprake is van reputatierisico's voor Eyevestor. Van Eyevestor kan niet worden verwacht dat zij deze risico's accepteert.
 3. Zodra de gebruiksvoorwaarden niet meer worden nageleefd, heeft Eyevestor het recht om de gebruiker de toegang tot het Eyevestor-platform te ontzeggen.
 4. Als Eyevestor gebruik maakt van één van de hiervoor genoemde bevoegdheden, ontzegt dit de eventuele toepasselijkheid van enige overeenkomst tussen gebruikers en de algemene- & gebruiksvoorwaarden die ook in die relatie van toepassing zijn, niet.
 5. Als Eyevestor gebruik maakt van één van de hiervoor genoemde bevoegdheden, is Eyevestor op geen enkele wijze gehouden tot enige vergoeding van kosten of schade die op welke wijze dan ook is ontstaan.
 6. Gebruikers mogen Eyevestor niet gebruiken voor:
  1. Hetgeen in strijd is met het doel van Eyevestor zoals vastgelegd in de statuten en deze algemene- & gebruiksvoorwaarden,
  2. Hetgeen discriminerend, overdreven positief of negatief, ongepast of schadelijk is voor jezelf, andere gebruikers, eyeventures of Eyevestor. Dus ook geen manipulatieve, valse, frauduleuze, opschepperige informatie die een gebruiker zou kunnen schaden door je acties of door jouw aangewezen derden.


Samenvatting artikel 11 - COMMUNICATIE
 1. Eyevestor streeft ernaar om gebruikers en projecteigenaren goed op de hoogte te houden.
 2. Community communicatiemogelijkheden binnen eyeventures worden op het platform geboden en voortdurend verbeterd.
 3. Communicatie van projecteigenaren aan eyeconhouders moet ook in de Community-tab worden geplaatst.
 4. Eyevestor kan communiceren via verschillende kanalen, online en offline.
 5. Gebruikers kunnen zich aan- of afmelden voor bepaalde berichten en kanalen.
 6. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van ontvangen communicatie.
 7. Fatsoenlijk gedrag en wederzijds respect zijn vereist in communicatiekanalen.
 8. Gebruikers worden aangemoedigd om misdragingen te melden.
 9. Eyevestor zal nooit om gevoelige informatie zoals wachtwoorden vragen.
 10. Geen rechten kunnen worden ontleend aan ontoereikende of onjuiste communicatie.

11. COMMUNICATIE

 1. Het is onze bedoeling om jullie, gebruikers, voldoende op de hoogte te houden. Het is onze bedoeling dat projecteigenaren hun (potentiële) eyeconhouders voldoende op de hoogte houden. Binnen elke eyeventure zijn er communicatiemogelijkheden op het platform beschikbaar. Onze ambities zijn dat deze functies en mogelijkheden continu worden verbeterd en uitgebreid.
 2. Eyevestor vraagt de projecteigenaren om alle communicatie gericht aan eyeconhouders ook in de Community tab te plaatsen. Dit zorgt voor optimalisatie van de betrokkenheid en dat de eyeventure voldoet aan de verplichte informatieverschaffing.
 3. Eyevestor kan je bellen, e-mailen, uitnodigen of je als gebruiker willen ontmoeten.
 4. Wij bieden je ook de mogelijkheid om met ons te communiceren via verschillende online- en offlinekanalen die te vinden zijn in het platform en duidelijk aanwezig zijn op de Eyevestor website.
 5. Wanneer we met je communiceren, zullen we je behandelen als een medemens en zullen we met je communiceren binnen alle redelijkheid. Je kunt je aan- of afmelden voor bepaalde berichten en kanalen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie vanuit het Eyevestor-platform zolang je een gebruiker bent. Voor bepaalde acties en transacties zullen we ook met je communiceren over je activiteit en/of de gevolgen van je activiteit.
 6. Je bent er verantwoordelijk voor dat je op de hoogte bent van de communicatie die je bereikt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor communicatie die je mogelijk hebt gemist terwijl wij of andere gebruikers op de juiste manier met je hebben gecommuniceerd.
 7. Er wordt van je verwacht dat je je in alle communicatiekanalen fatsoenlijk gedraagt. En dat je met wederzijds respect je medemens op en rond dit platform behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. In de community-kanalen op en buiten het platform mag je niet beledigen, discrimineren, aanzetten tot haat en afgunst of uitspraken doen die de waarde en waardering van Eyevestor en/of eyeventures op enigerlei wijze negatief kunnen beïnvloeden.
 8. Als je van mening bent dat andere gebruikers zich misdragen, stellen we het op prijs als je ons en de relevante gebruikers hiervan op de hoogte stelt. Wij behouden ons het recht voor om berichten te verwijderen.
 9. Eyevestor zal je nooit vragen om beveiligingsgevoelige informatie zoals je wachtwoord, dus geef deze informatie niet aan een ander.
 10. Ook als Eyevestor je ontoereikende of onjuiste communicatie stuurt, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. We zullen alles in redelijkheid behandelen.


Samenvatting artikel 12 - KLACHTEN & ONDERSTEUNING
 1. Klachten kunnen worden ingediend via de Eyevestor website.
 2. Ondersteuning wordt geboden via het platform, telefoon en e-mail.
 3. Algemene ondersteuningsaanvragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
 4. Er is een kennisbank beschikbaar vanuit het ondersteuningsmenu op het platform.

12. KLACHTEN & ONDERSTEUNING

 1. Klachten kunnen ingediend worden zoals als aangegeven op de Eyevestor website: hier.
 2. Eyevestor biedt ondersteuning op het platform, per telefoon en e-mail. Algemene support tickets worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Er is een kennisbank (knowledgebase) toegankelijk vanuit de ondersteuningsknop van het platform.


Samenvatting artikel 13 - TOTSTANDKOMING VAN EYECON-OVEREENKOMSTEN EN -AFWIKKELING
 1. Een eyecon-overeenkomst komt tot stand door het accepteren van een aanbod.
 2. De overeenkomst omvat het ter beschikking stellen van eyecons door de projecteigenaar.
 3. Voorwaarden variëren per eyeventure en zijn vermeld op het platform.
 4. Na betaling aan de betaalpartner wordt de overeenkomst verrekend.
 5. De verkoopprijs wordt betaald aan de betaalpartner, minus transactiekosten voor Eyevestor.
 6. Na bevestiging door de betaalpartner krijgt de koper de eyecons en wordt het geld definitief overgemaakt.
 7. Betaling moet aan de betaalpartner worden gedaan.
 8. Eyevestor behoudt zich het recht voor om verificatie van de bron van het vermogen te vragen.

13. TOTSTANDKOMING VAN EYECON-OVEREENKOMSTEN EN -AFWIKKELING

 1. Door het accepteren van een aanbod komt een eyecon-overeenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper.
 2. De eyecon-overeenkomst zal bestaan uit het ter beschikking stellen van eyecons, al dan niet tegen betaling, door de projecteigenaar of eyeconhouder binnen de eyeventure aan de koper.
 3. De eyeventure voorwaarden waarover een eyecon-overeenkomst kan worden gemaakt kunnen verschillen per eyeventure en staan vermeld in de eyeventure omgeving van het Eyevestor-platform.
 4. Nadat de betaling door de koper aan de betaalpartner is gedaan, wordt de eyecon-overeenkomst verrekend en heeft de verkoper recht op het geld. Met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 5.5.
 5. De verkoopprijs wordt betaald aan de betaalpartner, waarna de betaalpartner de verkoopprijs betaalt aan de verkoper of escrow-rekening minus transactiekosten die aan Eyevestor worden afgedragen.
 6. De betaalpartner bevestigt het geld te hebben ontvangen. Dan krijgt de koper de eyecons en wordt het geld definitief overgemaakt aan de verkoper. Er kan niet meer herroepen worden. Met uitzondering van de gebruikers bedoeld in artikel 5.5.
 7. Indien de betalingspartner als betaaladres wordt aangewezen, dan wordt benadrukt dat de koper alleen bevrijdend kan betalen aan de betaalpartner en niet aan de verkoper zelf. Dit betekent dat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan wanneer het geld is overgemaakt naar de betaalrekening (IBAN-rekening) van de betalingspartner. De betalingspartner heeft dan een zelfstandige verplichting om de ontvangen gelden door te betalen aan de verkoper.
 8. Onder bepaalde omstandigheden behoudt Eyevestor het recht voor om aanvullende verificatie van je te vragen over de bron van het vermogen.


Samenvatting artikel 14 - ONTBINDING VAN EEN EYECON-OVEREENKOMST
 1. Beëindiging van een eyecon-overeenkomst is normaal gesproken uitgesloten.
 2. Biedingen zijn bindend en kunnen niet eenzijdig worden ingetrokken.
 3. De verkoper kan de transactie annuleren bij niet-betaling door de koper.
 4. Ontbinding na betaling is meestal niet mogelijk.

14. ONTBINDING VAN EEN EYECON-OVEREENKOMST

 1. Beëindiging van een eyecon-overeenkomst is uitgesloten, tenzij dat specifieke recht wordt verleend. Transactiekosten zijn altijd verschuldigd bij beëindiging en overdrachten die daaruit voortvloeien.
 2. Biedingen zijn bindend en dus definitief. Ze kunnen niet eenzijdig door de koper worden herroepen. Met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 5.5.
 3. Als de koper niet binnen de vervaldatum heeft betaald, krijgt de verkoper het recht om de transactie te annuleren.
 4. Ontbinding kan niet plaatsvinden na betaling tenzij wettelijk bepaald.


Samenvatting artikel 15 - KOSTEN EN BETALING
 1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen worden gecommuniceerd naar gebruikers.
 3. Eyevestor brengt kosten in rekening voor diensten, zoals transacties.
 4. Abonnementspricing wordt jaarlijks aangeboden. Abonnementspricing kan maandelijks worden aangepast of opgezegd na het eerste jaar.
 5. Andere kosten worden achteraf in rekening gebracht en kunnen via incasso worden geïncasseerd.
 6. Diensten van partners en derden worden alleen geleverd na goedkeuring door de gebruiker.
 7. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen kosten.
 8. Ongeldig gebruik van overdrachtstransacties kan leiden tot transactiekosten.

15. KOSTEN EN BETALING

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in Euro's en exclusief BTW. Eyevestor is te allen tijde gerechtigd haar pricing voor eyeventure te wijzigen, alsook pricing voor vestors te wijzigen. Wel zal al overeengekomen pricing pas na de abonnementsperiode kunnen worden gewijzigd. Eyevestor zal pricing in redelijkheid en inzicht aanpassen als bepalende factoren sinds het sluiten van de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
 2. Prijswijzigingen worden actief gecommuniceerd naar de respectievelijke type gebruikers. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden op de door Eyevestor aangegeven wijze binnen de redelijk gestelde termijnen. Eyevestor is te allen tijde gerechtigd om van de gebruiker zekerheid te verlangen dat zowel aan de betaling als aan andere verplichtingen wordt voldaan. De beveiliging wordt verstrekt op de door Eyevestor bepaalde wijze.
 3. Eyevestor brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van eyecon-overeenkomsten, dividenduitkeringen en andere diensten als vermeld in pricing. Aan het einde van de maand worden deze kosten door Eyevestor gefactureerd aan de eyeventure.
 4. Standaard wordt abonnementspricing voor de eyeventure jaarlijks aangeboden door Eyevestor B.V. Maandelijkse betalingen zijn mogelijk tegen toepasselijke tarieven. Elk pakket en abonnementsvorm kan maandelijks worden aangepast of kan na het eerste jaar worden opgezegd.
 5. Overige kosten: Andere kosten zoals transactiekosten en kosten voor aanvullende rekeningen worden direct en/of maandelijks achteraf in rekening gebracht en kunnen 10 werkdagen na facturatie via incasso worden geïncasseerd.
 6. Diensten aangeboden door partners en derden zullen duidelijk worden vermeld en moeten door de gebruiker worden goedgekeurd voordat de dienst wordt geleverd.
 7. Eyevestor is niet verantwoordelijk voor kosten gemaakt door gebruikers, al dan niet gerelateerd aan het gebruik van Eyevestor.
 8. Ongeldig gebruik van overdrachtstransacties door de eyeventure is niet toegestaan en onderhevig aan transactiekosten.


Samenvatting artikel 16 - BEVEILIGING, FRAUDE EN DIEFSTAL
 1. Beveiliging van gegevens heeft de hoogste prioriteit.
 2. Gebruikers wordt geadviseerd om hun wachtwoorden regelmatig te wijzigen en voorzichtig te zijn met gevoelige informatie.
 3. Eyevestor besteedt veel aandacht aan gegevensbeveiliging, maar fraude, hacking en diefstal kunnen nooit volledig worden uitgesloten.
 4. Gebruikers moeten ongeautoriseerde toegang onmiddellijk melden.
 5. Gevoelige informatie mag niet worden gedeeld.

16. BEVEILIGING, FRAUDE EN DIEFSTAL

 1. Eyevestor heeft een infrastructuur gebouwd waar de beveiliging van je gegevens de hoogste prioriteit heeft.
 2. Toch raden wij je aan om je wachtwoorden regelmatig te wijzigen.
 3. Ondanks de grote zorgvuldigheid en maatregelen die we nemen, kunnen we fraude, hacking en diefstal nooit uitsluiten. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, zeker niet als je gegevens gemakkelijk te vinden zijn voor onbevoegden.
 4. Als je vermoedt dat er iets met je gegevens of gebruiker is gebeurd door een onbevoegd persoon, dan moet je ons onmiddellijk op de hoogte stellen. Zo kunnen wij zo snel mogelijk te hulp schieten.
 5. Geef nooit gevoelige informatie aan derden. We zullen je nooit om je wachtwoord vragen. Wees voorzichtig.
Samenvatting artikel 17 - OVERIG
 1. Ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de rest van de voorwaarden.
 2. Nederlands recht is van toepassing op geschillen, die worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 3. Bepalingen die bedoeld zijn om na beëindiging te blijven gelden, blijven van kracht.
 4. Eyevestor kan de voorwaarden wijzigen of aanvullen.

17. OVERIG

 1. Als enige bepaling van de algemene- en gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-bindend wordt geacht, betekent dit niet dat de overige bepalingen van de algemene- en gebruiksvoorwaarden niet meer van toepassing zijn.
 2. Op deze algemene- & gebruiksvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De artikelen in deze algemene- & gebruiksvoorwaarden, die naar hun aard bedoeld zijn om te blijven voortbestaan nadat de gebruiksvoorwaarden of eyecon-overeenkomst is beëindigd, blijven ook van kracht nadat de gebruiksvoorwaarden of eyecon-overeenkomst is beëindigd, of nadat een transactie al is uitgevoerd, op basis van een eyecon-overeenkomst.
 4. Eyevestor kan deze algemene- en gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In geval van structurele wijzigingen zal Eyevestor alles in het werk stellen om elke gebruiker vóór de ingangsdatum op de hoogte te stellen van de betreffende wijziging in deze algemene- en gebruiksvoorwaarden.
Samenvatting artikel 18 - EYEVESTOR IS NIET BEDOELD VOOR INWONERS VOOR WIE EYEVESTOR NIET BEDOELD IS
 1. Het gebruik van Eyevestor is beperkt tot inwoners van landen waar wettelijke toegang bestaat.
 2. Inwoners van bepaalde landen en Amerikaanse personen zijn uitgesloten van gebruik.
 3. Alleen bankrekeninghouders in bepaalde landen kunnen Eyevestor gebruiken.
 4. Gebruikers moeten controleren of het gebruik van Eyevestor is toegestaan volgens de wetten van hun land.

18. EYEVESTOR IS NIET BEDOELD VOOR INWONERS VOOR WIE EYEVESTOR NIET BEDOELD IS

Het gebruik van Eyevestor en de informatie die beschikbaar is op Eyevestor en in eyeventures is niet bedoeld voor, en vormt geen aanbod van effecten op welke plaats dan ook, of aan een persoon aan wie het doen van een dergelijk aanbod niet rechtmatig zou zijn volgens de wetten van enig rechtsgebied waar dit niet is toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van elke projecteigenaar en elke gebruiker om ervoor te zorgen dat alle wetten van elk land die relevant zijn voor hun verzoek worden nageleefd. Elke gebruiker moet zijn professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot de vereisten van toestemming van de overheid van de gebruiker, elke andere instantie of voldoen aan andere vereiste formaliteiten om hen in staat te stellen gebruikers van Eyevestor te zijn. Het niet naleven van toepasselijke beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving in die rechtsgebieden vormen

 1. De eyeventure is niet bedoeld als een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot een aanbod om eyecons te kopen of te verkopen in de Verenigde Staten. De eyeventure is ook niet bedoeld voor Amerikaanse personen (zoals gedefinieerd in de regelgeving onder de US Securities Act). De effecten die worden aangeboden, zijn niet geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en zullen dat ook niet worden. Deze effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij dit gebeurt volgens een vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van de staat.
 2. Alle informatie die toegankelijk is op Eyevestor is alleen beschikbaar voor personen die toegang hebben tot de site vanuit landen waar dit is toegestaan. Als je deze site bezoekt vanaf een locatie waar het niet is toegestaan, moet je deze niet bekijken. Door toegang te krijgen tot eyeventures bevestig je onder andere dat je inwoner bent van een land waar wettelijke toegang bestaat tot Eyevestor en eyeventures.
 3. Naast Amerikaanse personen zijn ook inwoners van Afghanistan, Birma (Myanmar), Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, China, Cuba, Congo, Egypte, Ethiopië, Guinee, Haïti, Iran, Irak, Libanon, Libië, Mali, Moldavië, Montenegro, Nigeria, Noord-Korea, Rusland, Sri Lanka, Soedan, Syrië, Trinidad en Tobago, Tunesië, Oekraïne - Krimregio, Verenigde Staten, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe en Jemen uitgesloten van het gebruik van Eyevestor. Inwoners van alle andere landen die onderworpen zijn aan een EU- of Nederlandse sanctie zijn ook uitgesloten.
 4. Naast de Nederlanders, kunnen bankrekeninghouders uit België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden Eyevestor gebruiken omdat deze landen worden aangeboden in onze betalingsoplossing.


Samenvatting artikel 19 - EYEVESTOR IS GEMAAKT VOOR EEN BETERE WERELD
 1. Eyevestor streeft naar verbetering van de samenleving door meer betrokkenheid en ambassadeurschap te creëren bij organisaties en bedrijven.
 2. Het platform streeft naar meer mogelijkheden en liquiditeit in eigen vermogen om de waarde te vergroten.

19. EYEVESTOR IS GEMAAKT VOOR EEN BETERE WERELD

 1. Niet te vergeten. Eyevestor wil de wereld op een unieke manier verbeteren. Zie ons als een Social Enterprise of een andere organisatie die sociaal en cultureel beweegt. Wij beschouwen organisaties, clubs en bedrijven en hun stakeholders als de primaire bakermat van elke samenleving. Als we meer betrokkenheid, verwantschap en ambassadeurschap kunnen creëren bij deze organisaties, dan zijn we goed op weg. Je kunt er meer over vinden op onze website.
 2. Het aanbieden van meer mogelijkheden en liquiditeit in je eigen vermogen is dan ook een logische stap. Liquiditeit is niets anders dan de mogelijkheid en eenvoud van vraag en aanbod bij elkaar te komen. Er is geen waarde zonder liquiditeit. En hoe meer erkenning je eigen vermogen krijgt, hoe meer vraag ernaar zal zijn. Daarom gaan bedrijven naar de beurs en gaan beleggers laagdrempelig naar de beurs omdat ze daar liquiditeit vinden.

JANUARY 2024