Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst hoe we met elkaar aangaan

ALGEMENE- & GEBRUIKSVOORWAARDEN EYEVESTOR B.V.

JANUARI 2022

DOEL EN INTRO VAN DIT DOCUMENT

Dit document dient om jou als gebruiker te informeren over de gebruiksrechten van de Software as a Servicediensten (SaaS) die Eyevestor B.V. (hierna: “Eyevestor”) biedt, online en offline. Welke rechten en plichten jij (Gebruiker) en wij (Eyevestor) hebben. Een gebruiker is een ieder die inlogt en een of meerdere gebruikersrollen heeft.

Het is belangrijk dat je dit document leest voordat je deze voorwaarden accepteert. Zoals alle algemene voorwaarden bevat ook dit document juridische termen, paragrafen en nieuwe termen. We hebben, met zorg, geprobeerd een zo duidelijk mogelijk document op te stellen.

Al onze diensten, overeenkomsten en voorwaarden zijn in dit document samengevoegd (behalve de Privacy Policy en de Disclaimer omdat ze hun eigen documenten verdienen en het belangrijk is dat je daar kennis van neemt op: www.eyevestor.com in de footer).

Alvorens je een gebruikersprofiel definitief kunt aanmaken en gebruiken op www.eyevestor.com, is het nodig dat je instemt met deze algemene voorwaarden en accepteer je dat je voor bepaalde acties verantwoordelijkheid moet nemen en voor bepaalde diensten zult moeten betalen. Meer informatie over welke diensten dit zijn, kun je vinden op: Pricing.

1. DEFINITIES

Eyevestor levert een moderne digitale oplossing van wat analoog al eeuwen mogelijk was. Voor dat doel hanteren we een aantal definities die zijn gebaseerd op de beginselen van Eyevestor. Die vind je hieronder:

 • Abonnementskosten: het bedrag dat de eyeventure betaalt aan Eyevestor B.V voor het gebruik van onze Software as a Service; voor de betreffende eyeventure. Meer te vinden op Pricing.
 • Account: de rekening die de gebruiker als eyeconholder heeft binnen een eyeventure waar transacties in plaatsvinden en wel of geen eyecons in gehouden worden. Een gebruiker kan meerdere accounts hebben binnen een of meerdere eyeventures.
 • Accountholder, eyeconholder: de gebruiker die één of meerdere accounts heeft in één of meerdere eyeventures.
 • Accounttype / Member type: elk account krijgt door de eyeventure Administrator een member type / accounttype toegewezen. Verschillende door de eyeventure opgestelde regels en voorwaarden zijn gebonden aan elk accounttype, terug te vinden in de eyeventure's member type tabel.
 • Algemene Voorwaarden: de voorwaarden zoals opgesteld in deze overeenkomst.
 • Beneficiary: Een uiteindelijke begunstigde die economisch en juridisch eigenaar is van de account.
 • Betalingspartner of Payment Service Provider: Externe partner waar betalingen via verlopen.
  1. Online Payment Platform (OPP) is de handelsnaam van Online Payment Platform B.V.. OPP staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 50124498 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op de website van DNB kan je het vergunningenregister vinden waarin OPP is opgenomen, als ook bij de European Banking Authority. OPP is gehuisvest op de Kanaalweg 1 2628 EB in Delft. Betalingen via OPP verlopen via de online payments foundation. Voor gebruikers zijn zowel de consumer terms als de merchant terms van toepassing.
  2. Bunq is de handelsnaam van bunq B.V., bunq staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 54992060 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op de website van DNB kan je het vergunningenregister vinden waarin bunq is opgenomen. Het BTW-nummer is NL851519945B01 en hun adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS in Amsterdam.
  3. Betaalgeldenrekening: de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Eyevestor (SDE) ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67781993, ter beschikking gesteld en uitsluitend gebruikt voor het tijdelijke beheer van geldstromen. De statuten van SDE zijn beschikbaar op aanvraag naar: hello@eyevestor.com
 • Dividend: de uit te keren winst zoals vastgesteld en bepaald door de eyeventure. Dividend kan in contanten (geld gestort op je bankrekening), in producten, diensten of in eyecons uitgekeerd worden, als bepaald door de eyeventure.
 • Effect: een verhandelbaar financieel instrument zoals gedefinieerd in artikel 1:1 wft.
 • Eyecon(s): de digitale eenheden die door eyeventures worden uitgegeven. Een eyecon is altijd een digitale weerspiegeling van een (deel van een) bestaand juridisch financieel instrument, effect of economisch recht. Een eyecon is in alle gevallen geen afgeleide van een bestaand juridisch financieel instrument, effect of economisch recht. Waar de eyecon een (deel)certificaat betreft is de conversie tot heel certificaat weergegeven binnen de eyeventure. De eyecon is altijd de kleinst mogelijke eenheid.
 • Eyeconovereenkomst: iedere overeenkomst tussen twee gebruikers die wordt gesloten binnen de omgeving van de eyeventure langs elektronische weg. Dit is of een overeenkomst tussen een eyeventure en een Accountholder voor de uitgifte van nieuwe eyecons, of een overeenkomst tussen gebruikers voor de overdracht van bestaande eyecons. Bij deze overeenkomst is Eyevestor geen partij. Eyevestor biedt enkel een softwarematige toepassing aan de eyeventure en de Accountholder om een eyeconovereenkomst aan te gaan.
 • ECO transactie (Eyeventure Community Offering): (Uitgifte van) eyecons door een eyeventure ter verkoop aan gebruikers met toegang tot de eyeventure.
 • Escrowrekening: Geldrekening bij betalingspartner ten gunste van de verkoper tegen vooraf gestelde voorwarden.
 • Eyevestor: Eyevestor B.V., kantoorhoudend aan de Europalaan 100, 3526KS in Utrecht. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 67783309. Eyevestor B.V is onderdeel van Eyevestor Holding B.V. Eyevestor Holding B.V is onderdeel van Eyevestor Coöperatie U.A.
 • Eyevestor platform: Het online social en transactie SaaS platform opgezet door Eyevestor met de door ons ontwikkelde oplosingen voor eyeventures en hun gebruikers.
 • Eyeventure terms: De voorwaarden opgesteld door de eyeventure en online zichtbaar in de eyeventure, gerelateerd aan de eyeventure en de Accountholders, van de eyeventure. In geval van conflicten tussen de eyeventure terms en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
 • Eyeventure: de door een Organisatie met Eyevestor software opgezette online omgeving.
 • Eyeventureholder: een natuurlijke persoon, van tenminste 18 jaar oud, die als gebruiker namens een Organisatie vertegenwoordigingsbevoegd is en de eyeventure beheert. Dit kan een toegewezen derde zijn.
 • Eyeventureovereenkomst: de overeenkomst die tussen Eyevestor en een eyeventure wordt gesloten voor het opzetten van een eyeventure en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Gebruiker(s): iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon (die tenminste 18 jaar is) die zich heeft geregistreerd en deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
 • Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen gebruiker en Eyevestor tot stand komt door registratie van de gebruiker als Accountholder en waarop deze Algemene- & Gebruiks voorwaarden van toepassing zijn.
 • Gebruikersrollen: Als Eyeventure, als Vestor, Partner, als Super-admin.
 • Koper / Verkoper: gebruikers die eyecons kopen of verkopen binnen de marktplaats van een eyeventure.
 • Marktplaats: de online omgeving van een eyeventure waarin op bilaterale wijze eyeconovereenkomsten tot stand kunnen komen door middel van transacties met behulp van het Eyevestor platform.
 • Organisatie: een rechtspersoon of een personenvennootschap, die door een daartoe vertegenwoordigingsbevoegde eyeventureholder de Organisatie als eyeventure heeft geregistreerd, dan wel ten behoeve van de Organisatie zichzelf als gebruiker heeft geregistreerd.
 • Overige kosten: kosten gerelateerd aan afgenomen additionele diensten van Eyevestor of een Eyevestor Partner of derden door de eyeventure of andere gebruikers.
 • Transactie:Een bilaterale eyeconovereenkomst beweging van eyecons van één account naar een andere account.
 • Transactiekosten: (i) het bedrag in rekening gebracht aan de Verkoper voor de totstandkoming van een eyeconovereenkomst, (ii) het bedrag in rekening gebracht door Eyevestor aan de eyeventure voor de verwerking van Dividenden of andere vormen van betaling van economische rechten aan Accountholders.
 • Transfer (transactietype): een overdracht van eyecons van eyeventure waarbij geen betaling plaatsvindt via het platform en ter uitvoering is van een reeds bestaande overeenkomst.
 • Vestor: Een eyevestor benaming van een gebruiker die eyeconholder is in één of meerdere eyeventures.
 • WFT: wet op het financieel toezicht, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene- & Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen Eyevestor en iedere gebruiker en alle gebruikers onderling.

3. ALGEMEEN OVER HOE EYEVESTOR WERKT

 1. Eyevestor is een platform dat Organisaties en al degenen betrokken bij het succes van de organisatie bij elkaar brengt op basis van de instellingen van de eyeventure. Via Eyevestor versterken Organisaties hun band met hun belanghebbenden door het digitaliseren van de effecten van hun Organisatie, door middel van het creëren van een eyeventure en het uitgeven van eyecons. Gelet op de huidige wet- en regelgeving is er door Eyevestor gekozen om certificaten van aandelen, aandelen aan toonder, Certificaten of lidmaatschapsrechten, Certificaten in Converteerbare Lening te digitaliseren tot eyecons. Een eyeventure creëert vervolgens accounts voor haar certificaathouders, aandeelhouders dan wel leden (afhankelijk of er sprake is van certificaten, aandelen of lidmaatschapsrechten). Eyevestor biedt eyeventures en (potentiële) eyeconholders in-platform communicatiemogelijkheden. Zowel de eyeventure als de eyeconholders hebben toegang tot bepaalde transactietypes en de Marktplaats van de eyeventure (wanneer opengesteld door de eyeventure) waar binnen gestelde regels en voorwaarden bilaterale overeenkomsten aangegaan kunnen worden, de eyeconovereenkomst.
 2. Eyevestor geeft op geen enkele wijze adviezen, noch ten aanzien van een investering, noch ten aanzien van een eyeconovereenkomst, noch over de prijs, de waardering en noch door een eyeventure gestelde voorwaarden en regels. Eyevestor geeft geen enkel oordeel over de status van een eyeventure en de risico’s verbonden aan het doen van een transactie eyeconovereenkomst in een eyeventure. Niets dat Eyevestor zegt kan opgevat worden als financierings- of investeringsadvies.
 3. Een gebruiker registreert zich online op Eyevestor. De gebruiker wordt verzocht de registratie per e-mail te bevestigen, waarmee registratie definitief wordt.Bij het aanmaken van de gebruiker wordt ook een beneficary aangemaakt.
 4. Een gebruiker heeft één of meerdere beneficiaries die gelinkt is aan één of meerdere accounts.
 5. Registratie kan enkel indien deze Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd. Door de Registratie komt tussen Eyevestor en de gebruiker een Gebruiksovereenkomst tot stand komt.
 6. Zodra de registratie is afgerond kan een gebruiker één of meerdere eyeventures aanmaken.
 7. Afhankelijk van de door een eyeventure gestelde voorwaarden kan een gebruiker een verzoek doen aan een eyeventure om een account aan te maken of direct investeren.
 8. Nadat een eyeventure een account heeft aangemaakt voor een (potentiële) eyeconholder, krijgt de gebruiker, na bevestiging van zijn of haar aangemaakte profiel als gebruiker toegang tot zijn haar account.
 9. Voorts stelt de registratie bij een eyeventure de gebruikers in staat gebruik te maken van de communicatiekanalen op de omgeving van de eyeventure, welke de eyeventure opengesteld heeft.
 10. Een eyeventure dient aan verplichte velden en verificaties te voldoen, waarmee de Gebruiksovereenkomst gesloten wordt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 11. Een gebruiker kan tegenover Eyevestor geen rechten ontlenen aan het feit dat een gebruiker een eyeventure open heeft gesteld voor het verkrijgen van eyecons. Een beslissing tot het betalen en verrichten van een transactie en/of eyeconovereenkomst, is volledig voor rekening en risico van gebruiker.
 12. Binnen een eyeventure staan specifieke bepalingen ten aanzien van het gebruik van de eyeventure omgeving en ten aanzien van Kopen en Verkopen opgenomen. Daarin zijn tevens de rechten en verplichtingen opgenomen die gelden ten aanzien van de Vestor, de eyecon en het accounttype. Deze rechten en verplichtingen zijn o.a. bepaald door het Effect waar de betreffende eyecon op is gebaseerd, door eventuele notariële stukken, juridische voorwaarden en reglementen betreffende de eyeventure en door de eyeventure opgestelde gehanteerde beleid en voorwaarden.
 13. Eyeventures kunnen bestaande juridische afspraken digitaliseren dan wel nieuwe juridische verplichtingen aangaan en deze digitaliseren. Voor de juridische totstandkoming van een transactie kunnen bepaalde leveringsverplichtingen van toepassing zijn, zoals een factuur of het verlijden van een (notariële) akte. Per eyecon zal de gebruiker geïnformeerd worden op welke wijze aan deze formele leveringsvereisten voldaan dient te worden.

4. REGELGEVING EN RISICO'S

 1. Eyevestor is een Software as a Service platform. Eyevestor staat momenteel niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of van De Nederlandsche Bank.
 2. Voor betalingen die via Eyevestor worden gedaan wordt telkens gebruik gemaakt van een derdengeldenrekening als beschreven in artikel 6. Alle derdengeldenrekeningen zijn onafhankelijk van Eyevestor en de gebruikers, ten behoeve van de gebruikers. en Transactiekosten betaald en ingehouden op de derdengeldenrekeningen zijn ten behoeve van Eyevestor B.V.
 3. Gebruiker zal slechts een verantwoord deel van zijn vrij belegbare vermogen te koop aanbieden en/of investeren in eyeventures.
 4. Gebruiker zal zijn risico’s zoveel mogelijk spreiden door zijn of haar investeringen te verdelen.
 5. Gebruiker is zich bewust dat Eyevestor geen beleggingsadvies geeft. De getoonde eyeventures op Eyevestor zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen van Eyevestor. Een gebruiker maakt als investeerder zelf zijn of haar eigen beoordeling en investeringsbeslissing, al dan niet met behulp van een adviseur.
 6. De eyeventure dient zich volledig bewust en op de hoogte te zijn van de beoogde doelstelling en mogelijke risico’s af te wegen bij het opzetten van een eyeventure, de gemoeide kosten, het uitgeven van eyecons en juridische en morele verplchtingen aan Vestors. Het is raadzaam de juiste adviseurs te betrekken. Eyevestor heeft verschillende Eyevestor Partners die diensten aanbieden.
 7. Het is de eyeventure’s verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor naleving van toepasselijke wet- en regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met specifieke focus tot de Wft, de Vrijstellingsregeling, haar zorgplicht en prospectusplicht en alle andere verplichtingen uit wet- en regelgeving in dat kader, in verband met het opzetten en beheren van een eyeventure. Meer is te vinden op de website van de AFM.
 8. Als investeerder ben ik bewust waar ik in investeer. Ik begrijp dat:
  1. investeren in eyecons, eender financieel instrument deze ook representeren, risicovol is en dat ik 100% van mijn inleg kan verliezen.
  2. ik enkel een conservatief deel van mijn investeerbaar vermogen in een eyeventure investeer.
  3. het lang kan duren voor ik mogelijk rendement kan maken.
  4. ik binnen mijn investeringsportefeuille moet diversifiëren.
  5. er niet altijd liquiditeit is in de eyecons waar ik in investeer.
  6. de informatie gepresenteerd wellicht niet gevalideerd is door professionele derden.

Voor elke investering zal ik gedegen onderzoek doen alvorens ik investeer en zal volledige verantwoording nemen voor mijn investeringsbesluit.

5. GOED BESTUUR EN BELANGENBEHEER

 1. Goed bestuur van een organisatie beschermt de belangen van belanghebbenden, aandeelhouders, werknemers en andere betrokkenen en bedrijven.
 2. Eyevestor streeft menselijkeheid na en daar horen bilaterale relaties en eigen verantwoordelijkheden bij. Handel zoals je behandeld wilt worden, Communiceer zoals je naar jezelf gecommuniceerd wilt zien. Rapporteer wat je zelf zou willen ontvangen, informeer waar je zelf ook van op de hoogte wilt zijn. Doe zoals je naar jezelf gedaan wilt hebben. Goed bestuur draait om normen, waarden en beschaving, waarbij de beschaving alles met normen en waarden te maken heeft. Wij vertrouwen op goed bestuur en belangenbeheer door elke gebruiker. Bij de eyeventures behoort daarbij ook het nakomen van zowel statutaire, morele, community en platformverplichtingen bij.
 3. Wij behouden het recht om gebruikers te attenderen, te adviseren en desnoods te blokkeren als wij menen dat goed bestuur en belangenbeheer niet wordt nageleefd of er schade gedaan kan worden aan Eyevestor en haar gebruikers.

6. IK BEN WIE IK BEN

 1. Als gebruiker en als beneficiary dien je je te identificeren. Dit doe je in eerste instantie door je email te bevestigen. Later in het proces en afhankelijk van je acties dien je ook je bankrekening als tegenrekening en je mobiele telefoonnummer te bevestigen. Bij beneficiaries behoren ook verder persoons- en adres gegevens als onderdeel van de identiteitsverificatie.
 2. Onder bepaalde omstandigheden behouden we het recht om je additionele persoonsverificatie te vragen. Niet exclusief, kan dit iDin verficiatie vereisen of een geldige kopie van je identiteitsbewijs of paspoort betreffen. Of als je als rechtspersoon opereert om ons te voorzien van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 3. Als wij vinden dat je je niet voldoende geïdentificeerd hebt of je niet voldoende of tijdig meewerkt behouden we het recht voor om je account (tijdelijk) te blokkeren of op te heffen. Het is aan de gebruiker /beneficiary om te bewijzen dat de gebruiker / beneficiary is wie hij / zij zegt wie hij / zij is.
 4. Bij de bevestiging van je bankrekening kan het zijn dat we een betaling vereist is.
 5. Voor vastlegging en het beheer van persoonsgegevens zal Eyevestor te allen tijde de toepasselijke wet- en regelgeving naleven.
 6. Wijzigingen binnen je profiel zijn jouw verantwoordelijkheid en dienen, wanneer van toepassing, ook binnen 24 uur aangepast te zijn.
 7. Het is niet toegestaan dat je als persoon meerdere gebruikersprofielen aanmaakt.
 8. We streven ernaar dat iedere gebruiker zijn / haar profiel zoveel mogelijk personaliseert, maar stellen het niet als verplichting, tenzij vereist voor bepaalde acties op Eyevestor of vereist door de eyeventure.
 9. Indien je komt te overlijden, verwachten we zo spoedig mogelijk, althans binnen 30 dagen daarna, formeel op de hoogte gesteld te worden door degenen die bij overlijden beschikkingsbevoegd zijn in jouw rechten te treden als gebruiker. Alvorens we het account aan iemand anders overdragen dienen we het nodige bewijs te ontvangen waarop we redelijkerwijs verder kunnen handelen.
 10. Zolang we niet op de hoogte zijn van je overlijden zullen we waarschijnlijk instructies blijven uitvoeren en kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
 11. Als we er zelf achter komen dat je overleden bent zullen we het recht hebben om je account te blokkeren tot we formeel ingelicht zijn. Als er kosten zijn voor onze medewerking behouden we het recht voor om deze redelijkerwijs in rekening te brengen bij je.
 12. Bij faillissement, beslaglegging of andere juridische in staat van beschuldiging stellingen op je (rechts)persoon, dien je ons direct schriftelijk te informeren. Wij behouden dan het recht voor om instructies te volgen en om je eyecon posities te bevriezen tot er duidelijkheid is en je account en alle daaraan verbonden rechten op te schorten, dan wel je account te beëindigen. Naar redelijkheid zullen we meewerken maar ook het recht behouden voor om gerelateerde kosten bij je in rekening te brengen.

7. PRIVACY

Eyevestor verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in de via Eyevestor website beschikbare Privacy Policy. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene- & Gebruiksvoorwaarden. Door acceptatie van de Algemene-& Gebruiksvoorwaarden wordt de Privacy Policy eveneens geaccepteerd.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website van Eyevestor en het Eyevestor platform zijn auteursrechtelijk beschermd. Eyevestor Holding B.V., welke vennootschap een controlerend belang houdt in Eyevestor is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die met betrekking tot de eyeventure zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Eyevestor.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Eyevestor besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het Eyevestor platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Eyevestor is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Eyevestor – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Eyevestor of door de Organisaties aan Eyevestor.
 2. De op Eyevestor geplaatste teksten aangaande eyeventures geven alleen de mening van de eyeventures en hun Organisaties zelf weer en niet die van Eyevestor. Eyevestor heeft enkel een faciliterende rol als software- & infrastructuurleverancier, door het bieden van het Eyevestor platform met de daarbij toepasselijke faciliteiten. Eyevestor geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enige eyeventure en de risico’s verbonden aan het doen van een investering, dan wel het aangaan van een eyeconovereenkomst. Eyevestor is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Eyevestor – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Koper.
 3. De aansprakelijkheid van Eyevestor is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor, maar nimmer tot meer dan waartoe Eyevestor op grond van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering enige uitkering ontvangt. Eyevestor is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade. Bestuurders of andere rechtsgeldige vertegenwoordigers van Eyevestor zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en wederom tot het bedrag dat onder haar bestuurders aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 4. Eyevestor is gerechtigd de inhoud van Eyevestor, inclusief deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen.

10. DUUR, OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Eyevestor mag de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) beëindigen en haar verplichtingen opschorten wanneer:
  1. Gebruiker diens verplichtingen op grond van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 werkdagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft;
  2. Eyevestor na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst niet zal nakomen;
  3. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Gebruiksovereenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Gebruiksovereenkomst in redelijkheid niet van Eyevestor kan worden gevraagd;
  4. Gebruiker onrechtmatig informatie op het Eyevestor platform of andere media heeft geplaatst;
  5. Het faillissement van gebruiker is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van gebruiker is ingediend;
  6. Er een wettelijke verplichting daartoe is.
  7. Eventueel naar discretie van Eyevestor, indien daartoe gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld i.v.m. wettelijke bepalingen en/of al dan met reputatie risico’ s voor Eyevestor en niet verwacht kan worden van Eyevestor deze risico’s te aanvaarden.
 3. Zodra de Gebruiksovereenkomst eindigt is Eyevestor gerechtigd de gebruiker de toegang tot het Eyevestor platform te ontzeggen en de door de gebruiker geplaatste content te verwijderen.
 4. Als Eyevestor gebruik maakt van één van de genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de eventuele toepasselijkheid van enige overeenkomst tussen gebruikers en de in die relatie eveneens van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.
 5. Als Eyevestor gebruikt maakt van een van de genoemde bevoegdheden, is Eyevestor uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.
 6. Gebruikers mogen Eyevestor niet gebruiken voor:
  1. Datgeen dat tegenstrijdig is met het doel van Eyevestor als vastgesteld in de statuten en deze Algemene Voorwaarden,
  2. Dat discriminerend, overdreven (positief of negatief), ongepast of schadelijk is naar jezelf, andere gebruikers, eyeventures of Eyevestor. Dus ook geen manipulatieve, valse, frauduleuze, opschepperige informatie die enige gebruiker schade kan berokkenen door jouw acties of door jou aangestelde derden.

11. DIVERSEN

 1. Als enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden en alle niet contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De artikelen in deze voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Gebruiksovereenkomst, eyeventureovereenkomst of eyeconovereenkomst is beëindigd blijven ook van kracht nadat de Gebruiksovereenkomst, eyeventureovereenkomst of eyeconovereenkomst is beëindigd, dan wel nadat reeds uitvoering is gegeven aan een transactie op grond van eyeconovereenkomst.
 4. Eyevestor kan deze voorwaarden wijzigen of aanvullen. In het geval van structurele wijzigingen zal Eyevestor zich inspannen om iedere gebruiker vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze voorwaarden op de hoogte te stellen.

12. COMMUNICATIE

 1. Het is onze bedoeling jullie, gebruikers, voldoende op de hoogte te houden. Het is onze bedoeling dat eyeventure’s hun (potentiële) eyeconholders voldoende op de hoogte houden. Binnen elke eyeventure zijn er communicatiemogelijkheden op het platform. Onze ambities zijn dat functies en mogelijkheden telkens verbeterd en uitgebreid worden.
 2. Het kan zijn dat we je als gebruiker bellen, e-mailen, uitnodigen of met je willen afspreken.
 3. Wij bieden jou ook de mogelijkheden om met ons te communiceren via verschillende online- en offlinekanalen te vinden in het platform en duidelijk aanwezig op onze website.
 4. Als we met je communiceren zullen we je als medemens behandelen en naar sociale redelijkheid met je communiceren. Voor bepaalde berichtgeving en kanalen zal je je kunnen in- of uitschrijven. Je kunt je niet uitschrijven voor communicatie afkomstig van Eyevestor platform zolang je gebruiker bent. Bij bepaalde acties en transacties zullen we je ook over je activiteit en of de gevolgen van je activiteit communiceren.
 5. Jij bent zelf verantwoordelijk om te zorgen dat je op de hoogte bent van de communicatie die je bereikt. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor communicatie die jij gemist hebt terwijl wij of andere gebruikers op juiste wijze naar jou gecommuniceerd hebben.
 6. Er wordt van je verwacht dat je je als fatsoenlijk mens gedraagt in alle communicatiekanalen. En dat je met wederzijds respect je medemens behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. In de community kanalen on en off platform dien je niet te beledigen, discrimineren, aanzetten tot haat en nijd te betuigen of uitingen te geven die de waarde en waardering van Eyevestor en/of eyeventures op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden.
 7. Als je vindt dat andere gebruikers zich misdragen dan waarderen we het als je ons en de betreffende gebruikers daarvan op de hoogte stelt. Wij behouden het recht om berichten te kunnen verwijderen.
 8. Wij zullen je nooit om veiligheids gevoelige informatie als je wachtwoord vragen, geef die dus dan ook niet uit.
 9. Zelfs als wij onbekwaam onjuiste communicatie aan je sturen dan kunnen daar geen rechten aan ontleend worden. Wel zullen wij alles naar redelijkheid behandelen.

13. KLACHTEN

 1. Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven op hello@eyevestor.com. Binnen vijf werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. Eyevestor zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Eyevestor is echter geenszins verantwoordelijk voor de verrichtingen of verplichtingen van een gebruiker.

14. TOTSTANDKOMING EYECONOVEREENKOMSTEN EN AFWIKKELING

 1. Door de aanvaarding van een bod komt een eyeconovereenkomst tot stand tussen Koper en Verkoper.
 2. De eyeconovereenkomst zal bestaan uit het verstrekken van eyecons, wel of niet tegen betaling, door de eyeventureholder of eyeconholder binnen de eyeventure aan de Koper.
 3. De eyeventure Terms waarop een eyeconovereenkomst kan worden gedaan verschillen per eyeventure en staan vermeld in de eyeventure omgeving van het Eyevestor platform.
 4. Nadat de betaling door de koper is gedaan aan de betalingspartner zal de eyeconovereenkomst worden afgewikkeld en is de verkoper gerechtigd op geld.
 5. De verkoopprijs zal aan de betalingspartner betaald worden, waarna de betalingspartner de verkoopprijs betaalt aan de verkoper of escrowrekening minus transactiekosten die aan Eyevestor betaald zullen worden.
 6. Bij ontvangstbevestiging van betaling aan de betalingspartner zullen de eyecons onherroepelijk gecrediteerd worden aan de Koper na onherroepelijke eyecon debitering van de Verkoper.
 7. Indien de betalingspartner als betaaladres is aangewezen dan is uitdrukkelijk bepaald dat de koper enkel bevrijdend kan betalen aan de betalingspartner en niet aan de verkoper zelf. Dat betekent dat de koper aan zijn verplichting tot betaling heeft voldaan indien de gelden in girale vorm zijn ontvangen op de betaalgeldenrekening (IBAN-rekening) van de betalingspartners. De betalingspartner heeft vervolgens een zelfstandige verplichting om de ontvangen gelden door te betalen aan de verkoper.

15. ONTBINDING VAN EEN EYECONOVEREENKOMST

 1. Beëindiging is uitgesloten, tenzij dat specifieke recht is toegekend. Bij beëindiging en overdrachten die daaruit voortvloeien zijn telkens transactiekosten verschuldigd.
 2. Biedingen zijn bindend en kunnen niet eenzijdig herroepen worden door de Koper.
 3. Als de koper niet binnen de vervaldatum betaald heeft, krijgt de verkoper het recht om de transactie te ontbinden.
 4. Ontbinding kan niet plaatsvinden na betaling.

16. KOSTEN EN BETALING

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in Euro’s en exclusief BTW. Eyevestor is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen, waarbij zal gelden dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden na de abonnementsperiode. Eyevestor zal prijzen aanpassen naar redelijkheid en inzicht als bepalende factoren zijn gewijzigd sinds het sluiten van de Gebruiksovereenkomst.
 2. Kostenwijzigingen zullen actief worden gecommuniceerd aan gebruikers en zijn te vinden op Pricing. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden op de door Eyevestor aangegeven wijze binnen de redelijk gestelde termijnen. Eyevestor is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de gebruiker zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan overige verplichtingen wordt voldaan. De zekerheid wordt gesteld op de door Eyevestor bepaalde wijze.
 3. Eyevestor brengt kosten in rekening bij voor het uitvoeren van Eyeconovereenkomsten en dividenduitkeringen. Daarnaast brengt Eyevestor kosten in rekening bij de eyeventure. Dividenduitkeringen. Aan het einde van de maand worden deze kosten gefactureerd door Eyevestor aan de eyeventure.
 4. Standaard worden Abonnementsprijzen voor de eyeventure jaarlijks aangeboden door Eyevestor B.V. Maandelijkse betalingen zijn mogelijk tegen hogere prijzen. Elk pakket en abonnementsvorm is maandelijks aanpasbaar of opzegbaar na jaar één.
 5. Overige kosten: Overige kosten als transactiekosten en kosten voor extra accounts worden per direct en/of achteraf maandelijks in rekening gebracht en kunnen middels automatische incasso, geïnd worden, 10 dagen na facturering.
 6. Diensten aangeboden door partners en derden zullen duidelijk vermeld worden en dienen goedgekeurd te worden door de gebruiker alvorens de dienst geleverd wordt.
 7. Eyevestor is niet verantwoordelijk voor kosten gemaakt door gebruikers wel of niet gerelateerd aan het gebruik van Eyevestor.
 8. Ongeldig gebruik van Transfers is niet toegestaan.

17. VEILIGHEID, FRAUDE EN DIEFSTAL

 1. Wij hebben een infrastructuur gebouwd waarbij de veiligheid van je gegevens hoge prioriteit heeft.
 2. Desalniettemin adviseren we je, je wachtwoorden met regelmaat aan te passen.
 3. Ondanks de hoge zorg en maatregelen die wij nemen kunnen we fraude en diefstal nooit uitsluiten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren, al helemaal niet als je gegevens makkelijk te achterhalen zijn voor onbevoegden.
 4. Als je vermoedt dat er iets met je gegevens of account is gebeurd door een onbevoegde, dan (om jou te helpen) dien je ons direct op de hoogte te stellen.
 5. Geef nooit gevoelige informatie aan derden. Wij zullen je nooit om je wachtwoord vragen. Wees op je hoede.

18. EYEVESTOR IS NIET BEDOELD VOOR RESIDENTEN WAAR EYEVESTOR NIET VOOR BEDOELD IS

 1. Het gebruik van Eyevestor en de informatie beschikbaar op Eyevestor en in eyeventures is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod van effecten op een plaats die, of aan een persoon aan wie, het maken van een dergelijk aanbod niet wettig zou zijn onder de wetten van enig rechtsgebied waar dit niet toegestaan is. Het is de verantwoordelijkheid van elke eyeventure en elke gebruiker om ervoor te zorgen dat alle wetten van elk land die relevant zijn voor hun aanvraag worden nageleefd. Elke gebruiker moet zijn professionele adviseurs raadplegen over het vereiste van toestemming van de gebruiker’s overheid, enig andere instantie of voldoen aan andere vereiste formaliteiten om hen in staat te stellen gebruiker van Eyevestor te zijn. Het niet naleven van toepasselijke beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving in die rechtsgebieden betekenen.
 2. Het kan dat er geen actie is ondernomen om de eyecons of de Aanbieding van eyecons te registreren of te kwalificeren of om een openbare aanbieding van de eyecons in een rechtsgebied buiten Nederland of het land van registratie van de eyeventure mogelijk te maken.
 3. De eyeventure vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van eyecons in de Verenigde Staten of aan een Amerikaans persoon (zoals gedefinieerd in de regelgeving onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (US Securities Act)) en is niet beschikbaar voor personen in de Verenigde Staten of voor Amerikaanse personen. De effecten in het aanbod zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen, behalve in het kader van een vrijstelling van of in een transactie die niet onderhevig is aan de registratievereisten van de US Securities Act en toepasselijke nationale effectenwetgeving.
 4. Alle informatie die op Eyevestor toegankelijk is, is alleen beschikbaar voor personen die de site bezoeken vanuit landen waar het toegelaten is om dat te doen. Als u deze site bezoekt vanaf een locatie waar dit niet toegelaten is, dient u het niet te bekijken. Door toegang te krijgen tot eyeventures bevestigt u onder andere dat u inwoner bent van een land waar het toegestaan is om toegang te hebben tot Eyevestor en eyeventures.
 5. Naast Amerikaanse personen zijn in ieder geval ook residenten van Afghanistan, Burma (Myanmar), Belarus, Bosnië en Herzegovina, China, Cuba, Congo, Egypte, Ethiopië, Guinea, Haiti, Iran, Irak, Libanon, Libië, Mali, Moldova, Montenegro, Nigeria, Noord Korea, Rusland, Sri Lanka, Sudan, Syrië, Trinidad and Tobago, Tunisië, Ukraïne - Crimea region, Verenigde Staten, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe en Yemen uitgesloten van het gebruik van Eyevestor. Tevens zijn ook residents van alle andere landen uitgesloten waar een EU of Nederlandse sanctie vanuit geldt.
 6. Naast Nederlanders kunnnen ook bankrekeninghouders uit België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden Eyevestor gebruiken aangezien deze landen worden aangeboden in onze betaaloplossing.

19. EYEVESTOR IS BEDOELD VOOR EEN BETERE WERELD

Last but not least. Eyevestor heeft als doelstelling om op eigenzinnige wijze de wereld te verbeteren. Zie ons dan ook als een Social Enterprise, een B-Corp of wat voor een sociaal, maatschappelijk en cultuur bewegende organisatie. Wij beschouwen organisaties, clubs en bedrijven en hun belanghebbenden als de voornaamste bakermat van elke maatschappij. Als we meer betrokkenheid, verwantschap en ambassadeurschap kunnen creëren in deze organisaties dan zijn we goed op weg. Je kan er meer over vinden op onze website.

Meer liquiditeit bieden in je eigen vermogen is dan ook een logische stap. Liquiditeit is niets anders dan vraag en aanbod. Zonder liquiditeit geen waarde. En hoe meer erkenning je eigen vermogen krijgt hoe meer vraag ernaar zal zijn. Daarom gaan bedrijven naar de beurs en gaan investeerders juist weer laagdrempelig naar de beurs omdat ze daar liquiditeit vinden.

JANUARI 2022