Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Hoe we overeenkomen om met elkaar om te gaan

ALGEMENE- & GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN EYEVESTOR BV

JULI 2023

DOEL EN INLEIDING VAN DIT DOCUMENT

Dit document dient om je als gebruiker te informeren over de gebruiksrechten van de Software as a Service (SaaS) die Eyevestor B.V. (hierna: "Eyevestor") online en offline aanbiedt. Welke rechten en plichten je (Gebruiker) en wij (Eyevestor) hebben. Een gebruiker is iedereen die zich aanmeldt en één of meer gebruikersrollen heeft.

Het is belangrijk dat je dit document leest voordat je deze voorwaarden accepteert. Zoals alle algemene- en gebruiksvoorwaarden bevat dit document juridische termen, paragrafen en nieuwe termen. We hebben met zorg geprobeerd een zo duidelijk mogelijk document op te stellen.

Al onze diensten, overeenkomsten en voorwaarden zijn samengevoegd in dit document (behalve het Privacybeleid en de Disclaimer omdat ze hun eigen documenten verdienen en het belangrijk is dat je er ook kennis van neemt op: www.eyevestor.com in de voettekst).

Voordat je een gebruikersprofiel op www.eyevestor.com kunt maken en gebruiken, is het noodzakelijk dat je akkoord gaat met deze algemene- en gebruiksvoorwaarden en dat je accepteert dat je verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde acties en betaalt voor bepaalde diensten. Meer informatie over welke diensten dit zijn, is te vinden op: Pricing.

1. DEFINITIES

Eyevestor biedt een moderne digitale oplossing voor wat al eeuwenlang analoog mogelijk is: het verstrekken van financiën van investeerders voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

In deze digitale omgeving kunnen ondernemingen digitaal een juridische structuur opzetten en op een volledig transparante manier gedigitaliseerde aandelen (eyecons) uitgeven aan geregistreerde aandeelhouders en investeerders (vestors); aandelen die op een later moment veilig kunnen worden verhandeld of verkocht op een digitale marktplaats en die een periodiek dividend kunnen opleveren.

Om duidelijk te maken hoe we dit hebben ingericht en onder welke voorwaarden we werken, hanteren we de volgende definities, conform onze werkprincipes. De lijst staat in alfabetische volgorde en moet daarom volledig worden gelezen om de logica te begrijpen.

 • Abonnementskosten: het bedrag dat een eyeventure aan Eyevestor B.V. betaalt voor het gebruik van onze Software as a Service. Is te vinden op Pricing.
 • Account: het account dat de gebruiker als eyeconholder heeft binnen een eyeventure waarin transacties plaatsvinden en het al dan niet aanhouden van eyecons. Een gebruiker kan meerdere accounts hebben binnen een of meer eyeventures.
 • Accounthouder, eyeconholder: de gebruiker die één of meerdere accounts heeft in één of meerdere eyeventures.
 • Accounttype / Member (lid)type: aan elk account wordt een lidtype / accounttype toegewezen door de eyeventure-beheerder. Aan elk accounttype zijn verschillende regels en voorwaarden gekoppeld die door eyeventure zijn opgesteld en die te vinden zijn in de ledentypetabel (member type tab) van de eyeventure.
 • Algemene- & gebruiksvoorwaarden: de algemene- & gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.
 • Begunstigde (beneficiary): Een uiteindelijk begunstigde die de uiteindelijke en juridische eigenaar van de rekening is.
 • Betalingspartner of Payment Service Provider: Externe partner via welke betalingen worden gedaan.
  • Online Payment Platform (OPP) is de handelsnaam van Online Payment Platform B.V. OPP is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50124498 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het vergunningenregister waarin OPP is opgenomen, vind je op de website van DNB en bij de Europese Bankautoriteit. OPP is gevestigd aan de Kanaalweg 1 2628 EB in Delft. Betalingen via OPP gebeuren via de stichting online betalingen. Voor gebruikers zijn zowel de consumentenvoorwaarden als de verkopersvoorwaarden van toepassing.
  • Bunq is de handelsnaam van bunq B.V; bunq is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54992060 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het vergunningenregister waarin bunq is opgenomen, vind je op de website van DNB. Het btw-nummer is NL851519945B01 en het adres is Naritaweg 131-133, 1043 BS in Amsterdam.
  • Rekening-courant: de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Eyevestor (SDE) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67781993, uitsluitend ter beschikking gesteld en gebruikt voor het tijdelijk beheer van kasstromen. De statuten van de SDE zijn op verzoek beschikbaar bij: hello@eyevestor.com.
 • Koper / verkoper: gebruikers die eyecons van een eyeventure kopen of verkopen.
 • Dividend: de uit te keren winst zoals bepaald door de eyeventure. Dividenden kunnen worden betaald in contanten (geld gestort op je bankrekening), in producten, diensten of in eyecons; allemaal zoals bepaald door de eyeventure.
 • Deelnemen: Het proces van registratie als gebruiker op het Eyevestor-platform. Deelnemen als gebruiker omvat het aanmaken van een begunstigde.
 • Geblokkeerde rekening (Escrow Account): betaalrekening bij betalingspartner ten gunste van de eyeventure als verkoper tegen vooraf gedefinieerde voorwaarden.
 • ECO (Eyeventure Community Offering) transactie: (uitgifte van) eyecons door een eyeventure voor de verkoop van deze eyecons aan gebruikers met toegang tot de eyeventure.
 • Effect: Elke rechtsvorm van verwisselbaar, verhandelbaar (financieel) instrument dat een bepaald soort monetaire waarde heeft. Het vertegenwoordigt een eigendomspositie of recht om te zetten in een eigendomspositie.
 • Eyecon(s): de digitale eenheden uitgegeven door eyeventures. Een eyecon is altijd een digitale afspiegeling van (een deel van) een bestaand juridisch financieel instrument, een zekerheid of een economisch recht. In alle gevallen is een eyecon geen afgeleide van een bestaand juridisch financieel instrument, een effect of een economisch recht. Wanneer de eyecon een (deel)certificaat betreft, wordt de omzetting naar een volledig certificaat in de eyeventure weergegeven. De eyecon is altijd de kleinst mogelijke eenheid.
 • Eyecon-overeenkomst: elke overeenkomst tussen twee gebruikers die elektronisch tot stand komt binnen de eyeventure-omgeving. Dit is ofwel een overeenkomst tussen een eyeventure en een accounthouder voor de uitgifte van nieuwe eyecons of een aankoop van bestaande eyecons, of een overeenkomst tussen gebruikers voor de overdracht van bestaande eyecons. Eyevestor is geen partij bij deze overeenkomst. Eyevestor biedt alleen een softwaretoepassing aan de eyeventureholder en de Accounthouder aan om een eyecon-overeenkomst aan te gaan.
 • Eyecon Governance Check: De Eyecon Governance Check is een formeel proces van Eyevestor om de juridische en ledentype opzet van de eyeventure entiteiten en overeenkomsten en hun effect als eyecons te valideren.
 • Eyeventure voorwaarden: De voorwaarden opgesteld door de eyeventure en online zichtbaar in de eyeventure, met betrekking tot de eyeventure en de Accounthouders van de eyeventure. In geval van tegenstrijdigheid tussen eyeventure voorwaarden en deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze algemene- & gebruiksvoorwaarden.
 • Eyeventure: de online omgeving die door een Gebruiker is opgezet voor een Organisatie of Eyeventureholder op het Eyevestor platform.
 • Eyeventureholder: een natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, die gemachtigd is als gebruiker namens een Organisatie en die de eyeventure beheert. Dit kan een toegewezen derde partij zijn.
 • Eyeventure-overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Eyevestor en een Gebruiker als eyeventureholder voor het opzetten van een eyeventure en waarop deze Algemene & Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 • Eyevestor: Eyevestor B.V., gevestigd aan de Europalaan 100, 3526KS te Utrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67783309. Eyevestor B.V. is onderdeel van Eyevestor Holding B.V. Eyevestor Holding B.V. is onderdeel van Eyevestor Coöperatie U.A.
 • Eyevestor-platform: Het online social en transactie SaaS (Software as a Service) platform opgezet door Eyevestor met de oplossingen die we ontwikkelden voor eyeventures en hun gebruikers.
 • Gebruiker(s): iedere natuurlijke of rechtspersoon (die minstens 18 jaar oud is) die deze algemene- en gebruiksvoorwaarden heeft geregistreerd en aanvaard.
 • Gebruiksvoorwaarden: de overeenkomst die tussen de gebruiker en Eyevestor tot stand komt door de gebruiker te registreren als accounthouder en waarop deze algemene & gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 • Gebruikersrollen: Een Gebruiker als bezoeker, Als Eyeventure, als Vestor (eyeconholder), Partner, als Super-admin.
 • Live: Een eyeventure moet live gaan voordat hij eyecons kan uitgeven, eyecons kan overdragen of eyecons kan kopen en verkopen. Het live proces bevriest het aantal eyecons, het tabblad Juridisch en het tabblad Lidtype.
 • Marktplaats: de online omgeving binnen een eyeventure waarin op bilaterale wijze eyecon-overeenkomsten kunnen worden gesloten door middel van transacties met behulp van het Eyevestor-platform.
 • Organisatie: een rechtspersoon, maatschap, bedrijf, instelling of vereniging met één doel; geregistreerd staan als een eyeventure
 • Overige kosten: kosten in verband met diensten die zijn afgenomen van Eyevestor, een Eyevestor Partner of door Eyevestor of een eyeventure aangestelde derden.
 • Partners / Sharefunding®Partner: Een Partner is een externe professional die de Eyeventure adviseert en ondersteunt bij het gebruik van het Eyevestor platform en het sharefunden.
 • Transactie: Een bilaterale eyecon-overeenkomst die eyecons van de ene rekening naar de andere account verplaatst.
 • Transactiekosten: (i) het bedrag dat aan de verkoper, koper of beide in rekening wordt gebracht voor het sluiten van een eyecon-overeenkomst, (ii) het bedrag dat Eyevestor in rekening brengt voor de verwerking van Dividenden of andere vormen van betaling van economische rechten aan Eyeconholders. Een succestransactie is een afgeronde transactie waarbij een debet en credit van eyecons plaatsvond.
 • Transfer (een transactietype): een overdracht van eyecons van een eyeventure naar een eyeconholder waarbij geen betaling wordt gedaan via het platform en in uitvoering is van een reeds bestaande overeenkomst.
 • Vestor (eyeconholder): Een eyevestor term voor een gebruiker die een eyeconholder is in een of meer eyeventures.
 • WFT: Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Eyevestor en elke gebruiker.

3. ALGEMEEN OVER HOE EYEVESTOR WERKT

Eyevestor geeft organisaties en iedereen die betrokken is bij het succes van de organisatie de mogelijkheid om meer te doen met aandelen. Via Eyevestor versterken organisaties hun relaties met hun stakeholders door effecten van hun organisatie te digitaliseren in de vorm van eyecons in een eyeventure. Hier ligt de focus op de uitgevende bedrijven. Potentiële investeerders kunnen deelnemen in eyeventures die hen aanspreken om redenen van algemeen draagvlak, maatschappelijke impact of vooral financieel rendement. Een eyeventure maakt accounts aan voor zijn bestaande en nieuwe eyeconhouders (vestors). Eyeventures hebben in-platform communicatiemogelijkheden.

Zowel de eyeventure als de eyeconholders hebben toegang tot bepaalde transactietypes en de Marktplaats van de eyeventure (indien geopend door de eyeventure) waar bilaterale overeenkomsten kunnen worden gesloten binnen vastgestelde regels en voorwaarden, de eyecon-overeenkomst.

 1. Eyevestor geeft op geen enkele manier advies of meningen. Zo wordt er geen advies gegeven met betrekking tot: een investering, een eyecon-overeenkomst, de prijs, de waardering, de voorwaarden of regels die door een eyeventure worden gesteld. Eyevestor geeft geen mening over de status van een eyeventure en de risico's verbonden aan het aangaan van een transactie in een eyeventure. Niets van wat Eyevestor zegt, moet ooit worden opgevat als advies, inclusief financierings- of beleggingsadvies.
 2. De gebruiker wordt verzocht om het deelnameproces te voltooien en de deelname per e-mail te bevestigen, waardoor de registratie definitief is. Wanneer de gebruiker op het platform wordt aangemaakt, wordt tegelijkertijd een begunstigde aangemaakt. Een gebruiker kan zichzelf als gebruiker alleen verwijderen zolang er geen Succestransactie is uitgevoerd.
 3. Eén persoon kan slechts één gebruikersprofiel maken.
 4. Een gebruiker heeft één of meer begunstigden gekoppeld aan één of meer accounts in één of meerdere eyeventures.
 5. Registratie is alleen mogelijk als deze algemene- en gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd. De Registratie creëert een gebruiksvoorwaarden tussen Eyevestor en de gebruiker.
 6. Zodra de registratie is voltooid, kan een gebruiker één of meer eyeventures maken of een vestor worden.
 7. Zodra een eyeventure is gemaakt, moet een geverifieerde begunstigde worden gekoppeld voordat hij live gaat.
 8. Afhankelijk van de voorwaarden die een eyeventure stelt, kan een gebruiker een eyeventure aanvragen om een account aan te maken of rechtstreeks te investeren.
 9. Nadat een eyeventure een account heeft aangemaakt voor een (potentiële) eyeconholder, krijgt de nieuwe gebruiker toegang tot zijn of haar account.
 10. Bovendien stelt registratie in een eyeventure de gebruikers in staat om de communicatiekanalen te gebruiken, in het geval dat de eyeventure deze heeft opengesteld in de eyeventure-omgeving,
 11. Een eyeventure dient zich te houden aan verplichte velden en verificaties, waarmee de Gebruiksvoorwaarden wordt gesloten en waarop deze algemene- & gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.
 12. Een eyeventure kan slechts meer dan 20 accounts hebben of de keuze krijgen om (semi-)public te gaan na een succesvolle eyecon governance check.
 13. Een gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat een gebruiker een eyeventure of een account in een eyeventure heeft geopend voor het verkrijgen van eyecons. Een beslissing tot betaling en uitvoering van een transactie en/of eyecon-overeenkomst is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.
 14. Binnen een eyeventure zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot het gebruik van de eyeventure-omgeving en met betrekking tot kopen en verkopen. Hieronder vallen de rechten en plichten die gelden ten aanzien van de vestor, de eyecon en het account- (lid)type. Deze rechten en plichten worden onder meer bepaald door de zekerheid waarop de betreffende eyecon is gebaseerd, door eventuele notariële documenten, wettelijke voorwaarden en voorschriften met betrekking tot de eyeventure en de door eyeventure toegepaste polissen en voorwaarden zoals uiteengezet in de tabbladen juridisch en ledentype.
 15. Eyeventures kunnen bestaande effecten digitaliseren of nieuwe juridische effecten uitgeven en digitaliseren. Voor het juridisch sluiten van een transactie kunnen bepaalde leveringsverplichtingen van toepassing zijn, zoals een factuur of de uitvoering van een (notariële) akte. De gebruiker wordt per eyeventure geïnformeerd hoe aan deze formele leveringseisen moet worden voldaan.

4. IK BEN WIE IK BEN

 1. Als gebruiker en als een begunstigde moet je je identificeren. Dit doe je in eerste instantie door je e-mail te bevestigen. Later in het proces en afhankelijk van je acties, moet je ook je bankrekening bevestigen als een tegenrekening en tevens je mobiele telefoonnummer verifiëren. Begunstigden nemen ook persoons- en adresgegevens op als onderdeel van de identiteitsverificatie.
 2. Onder bepaalde omstandigheden behouden wij ons het recht voor om aanvullende persoonlijke verificatie van je te vragen. Niet exclusief, kan dit iDin-verificatie of een geldige kopie van je identiteitsbewijs of paspoort vereisen. Of als je als rechtspersoon opereert om ons een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te bezorgen.
 3. Als wij van mening zijn dat je je onvoldoende hebt geïdentificeerd of dat je niet voldoende of tijdig meewerkt, behouden wij ons het recht voor om je account (tijdelijk) te blokkeren of te annuleren. Het is aan de gebruiker/begunstigde om te bewijzen dat de gebruiker/begunstigde is wie hij/zij zegt dat hij/zij is.
 4. Wanneer je je bankrekening bevestigt, kunnen we je vragen een betaling uit te voeren als onderdeel van het verificatieproces of om te betalen voor gerelateerde kosten.
 5. Eyevestor zal te allen tijde voldoen aan de toepasselijke AVG wet- en regelgeving voor het vastleggen en beheren van persoonsgegevens.
 6. Wijzigingen in je profiel zijn jouw verantwoordelijkheid en moeten, indien van toepassing, ook binnen 24 uur worden aangepast.
 7. Eén persoon mag slechts één gebruiker aanmaken.
 8. Wij streven ernaar dat iedere gebruiker zijn/haar profiel zoveel mogelijk personaliseert, maar maken er geen verplichting van, tenzij vereist voor bepaalde handelingen op Eyevestor of vereist door een eyeventure.
 9. In het geval van overlijden verwachten we zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen daarna, formeel op de hoogte te worden gesteld door degenen die bevoegd zijn om je rechten als gebruiker in dit onverhoopte geval uit te oefenen. Voordat we het account aan iemand anders overdragen, moeten we het nodige bewijs en instructies ontvangen om binnen redelijke grenzen te handelen.
 10. Totdat we kennisnemen van je overlijden, zullen we waarschijnlijk doorgaan met het uitvoeren van instructies en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die voortvloeien uit die instructies.
 11. Als we er zelf achter komen dat je bent overleden, hebben we het recht om je account op te schorten totdat we formeel op de hoogte zijn gesteld. Indien er kosten zijn voor onze medewerking, behouden wij ons het recht voor deze in redelijkheid aan je erfgenamen in rekening te brengen.
 12. In geval van faillissement, beslaglegging of andere juridische lasten tegen je (rechts)persoon dient je ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. We behouden ons dan het recht voor om instructies op te volgen of op te leggen en je eyecon-posities te bevriezen totdat er duidelijkheid is en om je account en alle bijbehorende rechten op te schorten of om je account te beëindigen. Wij zullen in redelijkheid onze medewerking verlenen, maar behouden ons tevens het recht voor bijbehorende kosten in rekening te brengen.

5. REGELGEVING EN RISICO'S

 1. Eyevestor is een Software as a Service platform. Eyevestor staat momenteel niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Eyevestor doet er alles aan om een omgeving te bieden om ervoor te zorgen dat eyevestor, eyeventures en vestors voldoen aan de voorschriften.
 2. Voor betalingen via Eyevestor wordt een escrow account gebruikt zoals beschreven in deze algemene- & gebruiksvoorwaarden. Alle escrow-accounts zijn onafhankelijk van Eyevestor en de gebruikers, ten behoeve van de gebruikers. Betaalde en ingehouden transactiekosten op de escrow-rekeningen komen ten goede aan Eyevestor B.V.
 3. De Gebruiker zal slechts een verantwoord deel van zijn vrij belegbaar vermogen te koop aanbieden en/of investeren in eyeventures.
 4. De Gebruiker zal zijn of haar risico's spreiden door beleggingen over meerdere eyecons, instrumenten en activaklassen te verdelen om risico's te minimaliseren.
 5. De Gebruiker is zich ervan bewust dat Eyevestor geen beleggingsadvies verstrekt. De op Eyevestor getoonde eyeventures zijn uitdrukkelijk geen aanraders van Eyevestor. De gebruiker maakt zijn of haar eigen beoordeling en investeringsbeslissing, al dan niet met behulp van een adviseur.
 6. Een belegger moet zich bewust zijn van waar hij/zij in investeert en begrijpen dat:
  1. Beleggen in eyecons, die telkens, per eyeventure, een ander financieel instrument kunnen vertegenwoordigen, is riskant en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen.
  2. Een belegger belegt slechts een conservatief deel van zijn/haar belegbaar vermogen in een eyeventure.
  3. Het lang kan duren voordat er eventueel rendement gemaakt kan worden.
  4. Het verstandig is om te diversifiëren binnen je beleggingsportefeuille omdat er niet altijd liquiditeit is in de eyecons waarin wordt belegd.
  5. De gepresenteerde informatie mogelijk niet is gevalideerd door professionele derden.
  6. Voor elke investering die wordt gedaan, moet de belegger grondig onderzoek uitvoeren voordat hij/zij investeert en de belegger zal de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de investeringsbeslissing.
 1. De eyeventure moet zich volledig bewust zijn van het beoogde doel en mogelijke risico's afwegen bij het opzetten van een eyeventure, inclusief de kosten en vergoedingen die ermee gemoeid zijn, het verstrekken van eyecons en wettelijke en morele verplichtingen aan vestors. Het is raadzaam om de juiste adviseurs in te schakelen. Eyevestor werkt nauw samen met – gespecialiseerde – Eyevestor Partners die relevante diensten aanbieden. Partners zijn te vinden op de website.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de eyeventure om toe te zien op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), met een specifieke focus op de Wft, de Vrijstellingsregeling, haar zorgplicht en prospectusplicht en alle andere wettelijke en reglementaire verplichtingen in dat kader, in verband met de oprichting en het beheer van een eyeventure. Meer informatie is te vinden op de website van de AFM.

6. GOED BESTUUR EN GOVERNANCE

 1. Goed bestuur van een organisatie beschermt de belangen van stakeholders, aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders en bedrijven.
 2. Eyevestor streeft naar een humanitaire aanpak en dit omvat bilaterale, onderlinge verhoudingen en persoonlijke verantwoordelijkheden. Behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden; communiceer op de manier waarop je wil dat met jou gecommuniceerd wordt; meld wat je graag gemeld zou willen hebben; informeer jezelf over waar je op wilt letten; doe alleen wat je jezelf ook wil aandoen. Goed bestuur draait om normen, waarden en beschaafd gedrag, waarbij beschaafd gedrag alles te maken heeft met normen en waarden. We vertrouwen op goed bestuur en governance door elke gebruiker. De eyeventures omvatten ook de naleving van wettelijke, morele, gemeenschaps- en platformverplichtingen.
 3. Wij behouden ons het recht voor om gebruikers te adviseren over goed bestuur en indien nodig gebruikers (incl. eyeventureholders en eyeventures) te blokkeren als wij van mening zijn dat goed bestuur en governance niet worden nageleefd of dat eyevestor en haar gebruikers schade kunnen worden berokkend.
 4. Eyeventures zijn verplicht om te voldoen aan hun eigen governance-vereisten zoals uiteengezet in hun juridische documentatie. Eyevestor kan aanvullende vereisten van goed bestuur eisen, wanneer we het geschikt achten voor het bredere belang van Eyevestor en haar gebruikers en de vestors in de eyeventure.

7. PRIVACYVERKLARING

 1. Eyevestor verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals verder beschreven in het privacybeleid dat beschikbaar is via de Eyevestor-website. Het privacybeleid is een integraal onderdeel van deze algemene- en gebruiksvoorwaarden. Door de algemene- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, wordt het privacybeleid ook geaccepteerd.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De Eyevestor website en het Eyevestor-platform zijn auteursrechtelijk beschermd. Eyevestor Holding B.V., welke vennootschap een meerderheidsbelang heeft in Eyevestor, bezit deze rechten, met uitzondering van de rechten met betrekking tot de geplaatste gegevens met betrekking tot de eyeventure. Het is niet toegestaan geschreven gegevens, inhoud, video's of afbeeldingen op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Eyevestor, gebruikers of eyeventures.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Eyevestor besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en tijdigheid van de gegevens op het Eyevestor-platform. Onnauwkeurigheden en omissies kunnen voorkomen. Eyevestor is - tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor - niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via de website. Eyevestor is evenmin verantwoordelijk voor storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in de levering van informatie of diensten door Eyevestor of door de organisaties op het Eyevestor-platform.
 2. De teksten die op Eyevestor worden geplaatst met betrekking tot eyeventures weerspiegelen alleen de mening van de eyeventures en hun organisaties zelf en niet die van Eyevestor. Eyevestor heeft alleen een faciliterende rol als software - en infrastructuurleverancier, door het Eyevestor-platform met de juiste faciliteiten aan te bieden. Eyevestor spreekt zich niet uit over de kans op succes van een eyeventure en de risico's verbonden aan het doen van een investering of het aangaan van een eyecon-overeenkomst. Eyevestor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onverwachte tegenvallende resultaten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor – en een beslissing tot het doen van een investering is dan ook geheel voor rekening en risico van de koper.
 3. De aansprakelijkheid van Eyevestor is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Eyevestor, doch nimmer tot meer dan voor het bedrag ter waarde waarvan Eyevestor daarmee samenhangende betalingen heeft ontvangen. Eyevestor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade. Bestuurders of andere wettelijke vertegenwoordigers van Eyevestor zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade.
 4. Eyevestor heeft het recht om de inhoud van Eyevestor, met inbegrip van deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen.

10. DUUR, OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

 1. De Gebruiksvoorwaarden wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Eyevestor kan de Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder per e-mail) beëindigen en haar verplichtingen opschorten wanneer:
  1. Gebruiker niet, niet tijdig of onvolledig aan zijn verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden voldoet en na te zijn gedagvaard en een termijn van minimaal 7 werkdagen heeft gekregen om alsnog aan zijn verplichting te voldoen, in verzuim blijft;
  2. Eyevestor zich na het sluiten van de Gebruiksvoorwaarden bewust wordt van feiten of omstandigheden die goede grond geven om te vrezen dat gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden niet zal nakomen;
  3. Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het onmogelijk is de Gebruiksvoorwaarden na te komen of redelijkerwijs niet van Eyevestor kan worden gevergd de Gebruiksvoorwaarden ongewijzigd te handhaven;
  4. Gebruiker onrechtmatig informatie op het Eyevestor-platform of andere media heeft geplaatst;
  5. De gebruiker faillissement heeft aangevraagd of een verzoek tot surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is ingediend ten aanzien van de gebruiker;
  6. Er een wettelijke verplichting is om dit te doen.
  7. Eventueel ter beoordeling van Eyevestor, indien daar goede redenen voor zijn. Bijvoorbeeld in verband met wettelijke bepalingen en/of er al dan niet sprake is van reputatierisico's voor Eyevestor en Eyevestor kan niet worden verwacht deze risico's te accepteren.
 3. Zodra de gebruiksvoorwaarden eindigt, heeft Eyevestor het recht om de gebruiker de toegang tot het Eyevestor-platform te ontzeggen.
 4. Als Eyevestor gebruik maakt van één van de hiervoor genoemde bevoegdheden, laat dit de eventuele toepasselijkheid van enige overeenkomst tussen gebruikers en de algemene- & gebruiksvoorwaarden die ook in die relatie van toepassing zijn onverlet.
 5. Als Eyevestor gebruik maakt van één van de hiervoor genoemde bevoegdheden, is Eyevestor op geen enkele wijze gehouden tot enige vergoeding van kosten of schade die op welke wijze dan ook is ontstaan.
 6. Gebruikers mogen Eyevestor niet gebruiken voor:
  1. Hetgeen in strijd is met het doel van Eyevestor zoals vastgelegd in de statuten en deze algemene- & gebruiksvoorwaarden,
  2. Hetgeen discriminerend, overdreven (positief of negatief), ongepast of schadelijk is voor jezelf, andere gebruikers, eyeventures of Eyevestor. Dus ook geen manipulatieve, valse, frauduleuze, opschepperige informatie die een gebruiker zou kunnen schaden door je acties of door jouw aangewezen derden.

11. COMMUNICATIE

 1. Het is onze bedoeling om jullie, gebruikers, voldoende op de hoogte te houden. Het is onze bedoeling dat eyeventures hun (potentiële) eyeconhouders voldoende op de hoogte houden. Binnen elke eyeventure zijn er communicatiemogelijkheden op het platform beschikbaar. Onze ambities zijn dat functies en mogelijkheden continu worden verbeterd en uitgebreid.
 2. We kunnen je bellen, e-mailen, uitnodigen of je als gebruiker willen ontmoeten.
 3. Wij bieden je ook de mogelijkheid om met ons te communiceren via verschillende online- en offlinekanalen die te vinden zijn in het platform en duidelijk aanwezig zijn op onze website.
 4. Wanneer we met je communiceren, zullen we je behandelen als een medemens en zullen we met je communiceren binnen alle redelijkheid. Je kunt je aan- of afmelden voor bepaalde berichten en kanalen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie van het Eyevestor-platform zolang je een gebruiker bent. Voor bepaalde acties en transacties zullen we ook met je communiceren over je activiteit en/of de gevolgen van je activiteit.
 5. Je bent er verantwoordelijk voor dat je op de hoogte bent van de communicatie die je bereikt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor communicatie die je mogelijk hebt gemist terwijl wij of andere gebruikers op de juiste manier met je hebben gecommuniceerd.
 6. Er wordt van je verwacht dat je je in alle communicatiekanalen fatsoenlijk gedraagt. En dat je met wederzijds respect je medemens op en rond dit platform behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. In de communitykanalen op en buiten het platform mag je niet beledigen, discrimineren, aanzetten tot haat en afgunst of uitspraken doen die de waarde en waardering van Eyevestor en/of eyeventures op enigerlei wijze negatief kunnen beïnvloeden.
 7. Als je van mening bent dat andere gebruikers zich misdragen, stellen we het op prijs als je ons en de relevante gebruikers hiervan op de hoogte stelt. Wij behouden ons het recht voor om berichten te verwijderen.
 8. We zullen je nooit vragen om beveiligingsgevoelige informatie zoals je wachtwoord, dus geef het niet weg.
 9. Ook als wij je incompetente of onjuiste communicatie sturen, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. We zullen alles in redelijkheid behandelen.

12. KLACHTEN & ONDERSTEUNING

 1. Klachten kunnen per e-mail naar hello@eyevestor.com worden gestuurd. Binnen vijf werkdagen volgt een reactie, waarin de vervolgstappen worden vermeld. Eyevestor zal zich dan inspannen om de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen. Eyevestor is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de handelingen of verplichtingen van een gebruiker.
 2. Eyevestor biedt ondersteuning op het platform, per telefoon en e-mail. Algemene support tickets worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Er is een kennisbank (knowledge base) toegankelijk vanuit de ondersteuningsknop van het platform.

13. TOTSTANDKOMING VAN EYECON-OVEREENKOMSTEN EN -AFWIKKELING

 1. Door het accepteren van een aanbod komt een eyecon-overeenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper.
 2. De eyecon-overeenkomst zal bestaan uit het ter beschikking stellen van eyecons, al dan niet tegen betaling, door de eyeventureholder of eyeconholder binnen de eyeventure aan de koper.
 3. De eyeventure voorwaarden waarover een eyecon-overeenkomst kan worden gemaakt verschillen per eyeventure en staan vermeld in de eyeventure omgeving van het Eyevestor-platform.
 4. Nadat de betaling door de koper aan de betaalpartner is gedaan, wordt de eyeconovereenkomst verrekend en heeft de verkoper recht op geld.
 5. De verkoopprijs wordt betaald aan de betaalpartner, waarna de betaalpartner de verkoopprijs betaalt aan de verkoper of escrow-rekening minus transactiekosten die aan Eyevestor worden afgedragen.
 6. Na bevestiging van ontvangst van betaling aan de betaalpartner worden de eyecons onherroepelijk gecrediteerd aan de koper na onherroepelijke eyecon debit van de verkoper.
 7. Indien de betalingspartner als betaaladres wordt aangewezen, dan wordt uitdrukkelijk bepaald dat de koper enkel bevrijdend kan betalen aan de betaalpartner en niet aan de verkoper zelf. Dit betekent dat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan indien het geld giraal is ontvangen op de betaalrekening (IBAN-rekening) van de betalingspartner. De betalingspartner heeft dan een zelfstandige verplichting om de ontvangen gelden door te betalen aan de verkoper.

14. ONTBINDING VAN EEN EYECON-OVEREENKOMST

 1. Beëindiging is uitgesloten, tenzij dat specifieke recht wordt verleend. Transactiekosten zijn altijd verschuldigd bij beëindiging en overdrachten die daaruit voortvloeien.
 2. Biedingen zijn bindend en kunnen niet eenzijdig door de koper worden herroepen.
 3. Als de koper niet binnen de vervaldatum heeft betaald, krijgt de verkoper het recht om de transactie te annuleren.
 4. Ontbinding kan niet plaatsvinden na betaling.

15. KOSTEN EN BETALING

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in Euro's en exclusief BTW. Eyevestor is te allen tijde gerechtigd haar Pricing te wijzigen, waarbij zij van toepassing zal zijn dat reeds overeengekomen Pricing pas na de abonnementsperiode kunnen worden gewijzigd. Eyevestor zal Pricing in redelijkheid en inzicht aanpassen indien bepalende factoren sinds het sluiten van de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
 2. Prijswijzigingen worden actief gecommuniceerd naar gebruikers en zijn te vinden op Pricing. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden op de door Eyevestor aangegeven wijze binnen de redelijk gestelde termijnen. Eyevestor is te allen tijde gerechtigd om, alvorens (verdere) nakoming te verrichten, van de gebruiker zekerheid te verlangen dat zowel aan de betaling als aan andere verplichtingen wordt voldaan. De beveiliging wordt verstrekt op de door Eyevestor bepaalde wijze.
 3. Eyevestor brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van eyecon-overeenkomsten en dividenduitkeringen. Daarnaast brengt Eyevestor ook kosten in rekening voor de dividenduitkeringen van eyeventure. Aan het einde van de maand worden deze kosten door Eyevestor gefactureerd aan de eyeventure.
 4. Standaard wordt abonnementspricing voor de eyeventure jaarlijks aangeboden door Eyevestor B.V. Maandelijkse betalingen zijn mogelijk tegen kosteneffectieve tarieven. Elk pakket en abonnementsvorm kan maandelijks worden aangepast of kan na het eerste jaar worden opgezegd.
 5. Overige kosten: Andere kosten zoals transactiekosten en kosten voor aanvullende rekeningen worden direct en/of maandelijks achteraf in rekening gebracht en kunnen 10 dagen na facturatie via incasso worden geïncasseerd.
 6. Diensten aangeboden door partners en derden zullen duidelijk worden vermeld en moeten door de gebruiker worden goedgekeurd voordat de dienst wordt geleverd.
 7. Eyevestor is niet verantwoordelijk voor kosten gemaakt door gebruikers, al dan niet gerelateerd aan het gebruik van Eyevestor.
 8. Ongeldig gebruik van overdrachtstransacties door de eyeventure is niet toegestaan en onderhevig aan transactiekosten

16. BEVEILIGING, FRAUDE EN DIEFSTAL

 1. We hebben een infrastructuur gebouwd waar de beveiliging van je gegevens een hoge prioriteit heeft.
 2. Toch raden wij je aan om je wachtwoorden regelmatig te wijzigen.
 3. Ondanks de grote zorgvuldigheid en maatregelen die we nemen, kunnen we fraude, hacking en diefstal nooit uitsluiten. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, zeker niet als je gegevens gemakkelijk te vinden zijn voor onbevoegden.
 4. Als je vermoedt dat er iets met je gegevens of account is gebeurd door een onbevoegde persoon, dan moet je (om je te helpen) ons onmiddellijk op de hoogte stellen.
 5. Geef nooit gevoelige informatie aan derden. We zullen je nooit om je wachtwoord vragen. Wees voorzichtig.

17. OVERIG

 1. Indien enige bepaling van de algemene- en gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-bindend wordt geacht, laat dit de overige bepalingen van de algemene- en gebruiksvoorwaarden onverlet.
 2. Op deze algemene- & gebruiksvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene- en gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De artikelen in deze algemene- & gebruiksvoorwaarden, die naar hun aard bedoeld zijn om te blijven voortbestaan nadat de Gebruiksvoorwaarden of eyecon-overeenkomst is beëindigd, blijven ook van kracht nadat de gebruiksvoorwaarden of eyecon-overeenkomst is beëindigd, of nadat een transactie reeds is uitgevoerd, op basis van een eyecon-overeenkomst.
 4. Eyevestor kan deze algemene- en gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In geval van structurele wijzigingen zal Eyevestor alles in het werk stellen om elke gebruiker vóór de ingangsdatum op de hoogte te stellen van de betreffende wijziging in deze algemene- en gebruiksvoorwaarden.

18. EYEVESTOR IS NIET BEDOELD VOOR INWONERS VOOR WIE EYEVESTOR NIET BEDOELD IS

 1. Het gebruik van Eyevestor en de informatie die beschikbaar is op Eyevestor en in eyeventures is niet bedoeld voor, en vormt geen aanbod van effecten op welke plaats dan ook, of aan een persoon aan wie het doen van een dergelijk aanbod niet wettig zou zijn volgens de wetten van enig rechtsgebied waar dit niet is toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van elke eyeventure en elke gebruiker om ervoor te zorgen dat alle wetten van elk land die relevant zijn voor hun verzoek worden nageleefd. Elke gebruiker moet zijn professionele adviseurs raadplegen met betrekking tot de vereiste van toestemming van de overheid van de gebruiker, elke andere instantie of voldoen aan andere vereiste formaliteiten om hen in staat te stellen gebruikers van Eyevestor te zijn. Het niet naleven van toepasselijke beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving in die rechtsgebieden vormen.
 2. De eyeventure vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot een aanbod om eyecons te kopen in de Verenigde Staten of aan een persoon in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd in de regelgeving onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (US Securities Act)) en is niet beschikbaar voor personen in de Verenigde Staten of voor Amerikaanse individuen. De effecten in het aanbod zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of de effectenwetgeving van een staat van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan personen in de Verenigde Staten, behalve onder een vrijstelling van of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de US Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van de staat. Raadpleeg ook de IRS-website en hun samenvatting van FATCA-rapportage voor Amerikaanse belastingbetalers.
 3. Alle informatie die toegankelijk is op Eyevestor is alleen beschikbaar voor personen die toegang hebben tot de site vanuit landen waar dit is toegestaan. Als je deze site bezoekt vanaf een locatie waar het niet is toegestaan, moet je deze niet bekijken. Door toegang te krijgen tot eyeventures bevestig je onder andere dat je inwoner bent van een land waar wettelijke toegang bestaat tot Eyevestor en eyeventures.
 4. Naast Amerikaanse personen zijn ook inwoners van Afghanistan, Birma (Myanmar), Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, China, Cuba, Congo, Egypte, Ethiopië, Guinee, Haïti, Iran, Irak, Libanon, Libië, Mali, Moldavië, Montenegro, Nigeria, Noord-Korea, Rusland, Sri Lanka, Soedan, Syrië, Trinidad en Tobago, Tunesië, Oekraïne - Krimregio, Verenigde Staten, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe en Jemen uitgesloten van het gebruik van Eyevestor. Inwoners van alle andere landen die onderworpen zijn aan een EU- of Nederlandse sanctie zijn ook uitgesloten.
 5. Naast de Nederlanders, kunnen bankrekeninghouders uit België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden Eyevestor gebruiken omdat deze landen worden aangeboden in onze betalingsoplossing.

19. EYEVESTOR IS GEMAAKT VOOR EEN BETERE WERELD

 1. Niet te vergeten. Eyevestor wil de wereld op een unieke manier verbeteren. Zie ons als een Social Enterprise, een B-Corp of een andere organisatie die sociaal en cultureel beweegt. Wij beschouwen organisaties, clubs en bedrijven en hun stakeholders als de primaire bakermat van elke samenleving. Als we meer betrokkenheid, verwantschap en ambassadeurschap kunnen creëren bij deze organisaties, dan zijn we goed op weg. Je kunt er meer over vinden op onze website.
 2. Het aanbieden van meer liquiditeit in je eigen vermogen is dan ook een logische stap. Liquiditeit is niets anders dan de mogelijkheid en eenvoud van vraag en aanbod bij elkaar te komen. Er is geen waarde zonder liquiditeit. En hoe meer erkenning je eigen vermogen krijgt, hoe meer vraag ernaar zal zijn. Daarom gaan bedrijven naar de beurs en gaan beleggers laagdrempelig naar de beurs omdat ze daar liquiditeit vinden.

JULI 2023